кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Дисципліни

          

Кафедра бухгалтерського обліку забезпечує викладання близько сорока навчальних дисциплін для 20-ти напрямів підготовки фахівців. На теперішній час викладання здійснюється трьома мовами: українською, російською та англійською.

За освітньою програмою «ОБЛІК І АУДИТ», спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

бакалавр

магістр

Кафедра також забезпечує викладання дисциплін для студентів за наступними напрямами підготовки:

 • Фінанси і кредит – Бухгалтерський облік.
 • Міжнародна економіка – Бухгалтерський облік; Облік у зарубіжних країнах; Облік міжнародних операцій.
 • Економіка підприємства – Бухгалтерський облік.
 • Маркетинг – Бухгалтерський облік; Аудит.
 • Управління персоналом і економіка праці – Бухгалтерський облік.
 • Менеджмент – Облік і аудит.
 • Готельно-ресторанна справа – Бухгалтерський облік.
 • Товарознавство і торговельне підприємництво – Облік та аудит.
 •  „Харчові технології та інженерія– Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства.
 •  „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів – Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства.
 • Технології в ресторанному господарстві” Бухгалтерський облік.
 • Соціальна інформатика – Інформаційні системи і технології в обліку.
 • Документознавство та інформаційна діяльність – Облік та аудит; Інформаційні системи обліку і аудиту.
 • Економічна кібернетика – Бухгалтерський облік.
 • Бізнес-адміністрування – Бухгалтерський облік ; Управлінський облік.
 • Економічна кібернетика” – Бухгалтерський облік.
 • Правознавство” – Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза.

Університетська освіта

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтеграційними процесами в міжнародній освіті в контексті прийняття Болонської декларації.

Завдання: формування вміння студента самостійно і ефективно навчатися в галузевому університеті з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, вимог Болонського процесу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
 2. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.
 3. Соціально-культурна інфраструктура університету.
 4. Бібліотека університету та правила користування її фондами.
 5. Фахова підготовка в ПУЕТ: вступ до спеціальності.
 6. Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті.

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета: засвоєння загальних знань про бухгалтерський облік, розкриття його суті і прикладного змісту основних категорій бухгалтерського обліку, визначення впливу господарських операцій на фінансово–майновий стан підприємства; формування знань про бухгалтерський облік як науку, направленість його методів на отримання, обробку та використання інформації для управління.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теорія бухгалтерського обліку

 1. Господарський облік, його суть і характеристика
 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
 3. Бухгалтерський баланс
 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
 5. Документація, інвентаризація
 6. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку
 7. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах

Модуль 2. Облік господарських процесів

 1. Облік процесу постачання
 2. Облік процесу виробництва
 3. Облік процесу реалізації
 4. Основи бухгалтерської звітності

Первинна бухгалтерська документація

Мета: одержання спеціальних теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо складання та обробки первинної бухгалтерської документації на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Сутність і значення документації в бухгалтерському обліку
 2. Сутність і порядок складання первинних бухгалтерських документів
 3. Сутність і призначення зведених (накопичувальних) бухгалтерських документів
 4. Взаємозв'язок між бухгалтерськими документами, обліковими регістрами і звітністю
 5. Основи організації документообігу на підприємстві

Фінансовий облік І

Мета: набуття спеціальних знань і конкретних навичок з питань організації фінансового обліку підприємств різних форм власності і прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи фінансового обліку, облік грошових коштів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів і запасів

 1. Основи побудови фінансового обліку
 2. Облік грошових коштів та поточних фінансових інвестицій
 3. Облік дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів
 4. Облік запасів

Модуль 2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових фінансових інвестицій

 1. Облік основних засобів
 2. Облік нематеріальних активів
 3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Фінансовий облік ІІ

Мета: одержання спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів та складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Фінансовий облік власного капіталу та зобов'язань підприємства

 1. Облік власного капіталу підприємства
 2. Облік забезпечень та цільового фінансування
 3. Облік зобов'язань підприємства
 4. Облік праці та її оплати

Модуль 2. Облік витрат, доходів, фінансових результатів та фінансова звітність підприємства

 1. Облік витрат підприємства
 2. Формування та облік доходів підприємства
 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
 4. Фінансова звітність підприємства

Аудит

Мета: формування у студентів знань з аудиту відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи аудиту

 1. Сутність і предмет аудиту 
 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 
 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 
 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
 5. Планування аудиту. 
 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Модуль 2. Аудит фінансової звітності, узагальнення результатів аудиту

 1. Методика аудиту фінансової звітності. 
 2. Аудит внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства
 3. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
 4. Підсумковий контроль
 5. Реалізація матеріалів аудиту
 6. Аудиторські послуги, їхні об’єкти і види
 7. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти та суб’єкти
 8. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
 9. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Аналіз господарської діяльності

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики здійснення економічного аналізу на підприємствах

Дисципліна розкривається в темах:

Модуль 1. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства

 1. Аналіз діяльності підприємства в системі управління
 2. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень
 3. Методичний інструментарій аналітичних досліджень
 4. Аналіз товарообороту та товарних запасів торговельного підприємства
 5. Аналіз доходів і витрат торговельного підприємства
 6. Аналіз фінансових результатів та рентабельності торговельного підприємства
 7. Аналіз діяльності промислового підприємства
 8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Модуль 2. Аналіз показників оцінки фінансового стану підприємства

 1. Аналіз майна підприємства та ефективності його використання
 2. Аналіз капіталу підприємства
 3. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
 4. Оцінка фінансового стану підприємства на основі коефіцієнтного аналізу
 5. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства
 6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Облік у банках

Мета дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних знань та допомогти набути практичних навичок з бухгалтерського обліку в банках.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи бухгалтерського обліку в банках та методика обліку розрахунково-касових операцій

 1. Загальні основи та принципи бухгалтерського обліку в банках
 2. Облік капіталу
 3. Облік доходів і витрат
 4. Облік касових операцій
 5. Облік розрахункових операцій

Модуль 2. Методика обліку депозитних, кредитних та інших операцій комерційного банку

 1. Облік депозитних операцій
 2. Облік операцій з кредитування
 3. Облік операцій в іноземній валюті
 4. Облік операцій з цінними паперами
 5. Облік операцій з основними засобами
 6. Облік операцій з нематеріальними активами
 7. Облік операцій з лізингу

Облік в бюджетних установах

Мета: засвоєння теорії та практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах у повному обсязі.

Завдання дисципліни є вивчення теоретичних засад обліку у бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації, визначення проблем обліку у бюджетних установах, шляхів їх вирішення та напрямів реформування бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облік активів, видатків і доходів

 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 2. Облік доходів і видатків
 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій
 5. Облік необоротних активів
 6. Облік нематеріальних активів
 7. Облік запасів
 8. Облік виробничих витрат

Модуль 2. Облік власного капіталу і звітність бюджетних установ

 1. Облік власного капіталу
 2. Облік фондів
 3. Облік результатів виконання кошторису
 4. Інвентаризація в системі бюджетних установ
 5. Звітність бюджетних установ

Управлінський облік

Мета: надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням зарубіжного та передового вітчизняного досвіду.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Організація управлінського обліку та системи калькулювання

 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
 2. Склад витрат діяльності
 3. Класифікація і поведінка витрат
 4. Методи обліку і калькулювання собівартості
 5. Система обліку і калькулювання за повними витратами
 6. Система обліку і калькулювання за змінними /неповними/ витратами
 7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Модуль 2. Специфічні  методики управлінського обліку

 1. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
 2. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
 3. Бюджетне планування і контроль
 4. Облік і контроль за центрами відповідальності

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та звітності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні аспекти побудови інформаційних систем

 1. Інформація та інформаційні системи в умовах ринкової економіки
 2. Забезпечення розв'язання задач управління підприємством з використанням засобів комп'ютерної техніки
 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем
 4. Алгоритмізація процесу розв'язання задачі з використанням комп'ютерних облікових систем

Модуль 2. Розв'язання облікових задач з використанням облікових програмних продуктів в комп'ютерній системі обліку

 1. Автоматизація обліку основних засобів та товарно - матеріальних цінностей
 2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
 3. Автоматизація обліку доходів та витрат підприємства
 4. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
 5. Автоматизація розв'язання задач управління підприємством
 6. Реалізація розв'язання нетипових задач в середовищі облікових програмних продуктів

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань, глибоке засвоєння студентами питань методології та організації бухгалтерського обліку, набуття практичних навиків в організації обліку та економічного аналізу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облік валютно-фінансових та експортно-імпортних операцій

 1. Предмет, задачі, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни
 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
 3. Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД
 4. Облік імпортних операцій
 5. Облік експортних операцій

Модуль 2. Облік інших зовнішньоекономічних операцій

 1. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною
 2. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій
 3. Облік на підприємствах, зареєстрованих у вільних економічних зонах
 4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Облік у зарубіжних країнах

Мета: формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку, фінансова звітність та облік активів

 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку
 2. Фінансова звітність
 3. Облік грошових коштів
 4. Облік розрахунків із дебіторами
 5. Облік товарно-матеріальних  запасів
 6. Облік довгострокових активів
 7. Облік фінансових вкладень і консолідована звітність

Модуль 2. Облік зобов’язань, фінансових результатів, власного капіталу та основи управлінського обліку

 1. Облік короткострокових зобов’язань
 2. Облік довгострокових зобов’язань
 3. Облік доходів, витрат і фінансових результатів
 4. Облік власного капіталу та розподіл прибутку у товариствах і корпораціях
 5. Основи управлінського обліку

Облік у сфері торговельного бізнесу

Мета дисципліни: оволодіння основними прийомами організації та методикою бухгалтерського обліку в торгівлі

Завдання дисципліни: вивчення організаційно-технологічних особливостей торговельних підприємств та їх впливу на побудову бухгалтерського обліку; отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах оптової торгівлі, роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Бухгалтерський облік в оптовій торгівлі

 1. Порядок здійснення торговельної діяльності
 2. Порядок визнання та оцінки товарів
 3. Документальне оформлення та облік надходження товарів
 4. Документальне оформлення та облік реалізації товарів
 5. Документальне оформлення та облік інших товарних операцій
 6. Звітність матеріально відповідальних осіб та аналітичний облік товарів

Модуль 2. Бухгалтерський облік в роздрібній торгівлі

 1. Документальне оформлення та облік надходження товарів
 2. Документальне оформлення та облік реалізації товарів
 3. Документальне оформлення та облік інших товарних операцій
 4. Звітність матеріально відповідальних осіб та аналітичний облік товарів
 5. Порядок проведення, документальне оформлення та облік результатів інвентаризації товарів
 6. Облік торговельної націнки
 7. Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів в торгівлі

Облік і звітність в оподаткуванні

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами – пластинками податків і зборів (обов’язкових платежів).

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи обліку й звітності в оподаткуванні, облік і звітність з податку на прибуток, податку на додану вартість та обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці працівників підприємства

 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення
 2. Облік і звітність з податку на прибуток підприємства
 3. Облік і звітність з податку на додану вартість
 4. Облік і звітність з внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 5. Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб

Модуль 2. Облік і звітність з інших загальнодержавних і місцевих податків і зборів, виправлення помилок та розрахунок штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

 1. Облік і звітність за ресурсними податками і зборами (обов’язковими платежами)
 2. Облік і звітність за іншими загальнодержавними податками й зборами (обов’язковими платежами)
 3. Облік і звітність за місцевими податками і зборами
 4. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності в умовах спрощеної системи оподаткування
 5. Виправлення помилок в обліку податків, зборів (обов’язкових платежів) та податковій звітності, порядок розрахунку штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

Звітність підприємства

Мета дисципліни: формування системи знань про обсяг і форми державної фінансової, податкової, статистичної та внутрішньовідомчої звітності, про інформаційне забезпечення і методику їх складання, узгодження окремих показників звітності, відображених у різних звітних формах, порядок затвердження, оприлюднення та подання користувачам.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Фінансова звітність підприємства

 1. Поняття та призначення звітності підприємств
 2. Фінансова звітність, її сутність, значення та основні етапи її підготовки
 3. Cклад, структура та порядок складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства
 4. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та порядок його складання
 5. Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання
 6. Порядок складання звіту про власний капітал
 7. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової звітності
 8. Особливості заповнення додатку до приміток до річної фінансової звітності „інформація за сегментами”
 9. Виправлення помилок у фінансовій звітності та перевірка порівнянності показників фінансової звітності підприємства

Модуль 2. Зведена, консолідована, податкова, статистична і спеціальна звітність

 1. Основи складання консолідованої фінансової звітності
 2. Порядок формування показників статистичної звітності
 3. Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств

Фінансово-господарський контроль

Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики фінансово-господарського контролю.

Завдання дисципліни: сформулювати у студентів систему знань з теоретичних основ організації та реалізації фінансово-господарського контролю на підприємствах і організаціях незалежно від форми власності та галузевого спрямування; створити умови для оволодіння студентами методикою фінансово-господарського контролю у ринкових умовах; сформувати практичні навички з оформлення матеріалів ревізії, податкового контролю платників податків за розрахунками з бюджетом, внутрішнього контролю.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансово-господарського контролю в Україні

 1. Теоретичні основи фінансово-господарського контролю в Україні
 2. Суб’єкти контролю
 3. Організація, планування та методичні прийоми фінансово-господарського контролю
 4. Узагальнення і реалізація результатів фінансово-господарського контролю

Модуль 2. Фінансово-господарський контроль діяльності підприємств і організацій

 1. Фінансово-господарський контроль Державної фінансової інспекції України
 2. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом
 3. Особливості контролю діяльності бюджетних установ
 4. Внутрішній контроль

Організація бухгалтерського обліку

Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні засади організації бухгалтерського обліку

 1. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства
 3. Формування і функціонування облікових підрозділів
 4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві
 5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку

Модуль 2. Практичні засади організації бухгалтерського обліку

 1. Формування системи документування господарських операцій та документообігу
 2. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань
 3. Організаційні засади обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
 4. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління
 5. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства
 6. Система захисту облікової інформації

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування управлінських інформаційних систем в аналізі і аудиті та їх використання в обліку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи управлінських інформаційних систем

 1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем.
 2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем.
 3. Новітні інформаційні технології та їх класифікація.
 4. Інструментальні засоби для роботи користувача.

Модуль 2. Інформаційні технології розв’язування задач з обліку, контролю та аналізу

 1. Інформаційна технологія розв’язування задач з фінансового обліку.
 2. Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського обліку.
 3. Інформаційна технологія розв’язування задач з податкового обліку.
 4. Інформаційна технологія розв’язування задач з внутрішнього контролю.
 5. Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач.
 6. Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту.

Стратегічний аналіз

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення стратегічного аналізу на підприємствах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Місце стратегічного аналізу  в управлінні економікою підприємства

 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства
 2. Методи групування і прогнозування у стратегічному аналіз
 3. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
 4. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої  програми

Модуль 2. Стратегічний аналіз  показників діяльності підприємства

 1. Стратегічний аналіз структури капіталу
 2. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб
 3. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

Фінансовий аналіз

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення фінансового аналізу на підприємствах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1.  Аналіз стану та використання майна підприємства

 1. Значення й основи фінансового аналізу
 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
 3. Показники та оцінка фінансового стану підприємства
 4. Аналіз майна підприємства
 5. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів та нематеріальних активів
 6. Аналіз стану та використання оборотних активів підприємства
 7. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків

Модуль 2.  Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства

 1. Аналіз і оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
 2. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства
 3. Аналіз і оцінка фінансової сталості підприємства
 4. Аналіз капіталу підприємства
 5. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
 6. Аналіз показників ділової активності підприємства
 7. Комплексний аналіз прибутковості підприємства

Облік за міжнародними стандартами

Мета: формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку за міжнародними стандартами.

Завдання: формування у студентів вмінь використання передового досвіду з організації обліку за міжнародними стандартами у вітчизняній обліковій практиці з урахуванням чинного українського законодавства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Значення міжнародних стандартів у забезпеченні уніфікації фінансової звітності; зміст та порядок складання фінансової звітності

 1. Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх розробка та впровадження
 2. Фінансова звітність, її зміст та порядок складання

Модуль 2. Облік активів, зобов’язань, власного капіталу та фінансових результатів

 1. Облік довгострокових активів
 2. Облік запасів
 3. Облік власного капіталу та зобов’язань
 4. Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Облікова політика підприємства

Мета: оволодіння методикою формування облікової політики підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облікова політика підприємства: методичний аспект

 1. Суть і значення облікової політики.
 2. Порядок формування облікової політики щодо необоротних активів.
 3. Порядок формування облікової політики щодо оборотних активів.
 4. Порядок формування облікової політики щодо доходів, витрат і фінансових результатів.

Модуль 2. Облікова політика підприємства: організаційний аспект

 1. Зміст, структура і порядок складання наказу про облікову політику.
 2. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства.

Екологічна економіка

Мета дисципліни полягає у формування еколого-економічного світогляду студентів для того, щоб потім вести ефективну, цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи загальної екології та її аналіз

 1. Предмет екологічної економіки, методи і завдання
 2. Теоретичні аспекти екології. Сутність природних факторів і антропогенних проблем довкілля
 3. Антропогенні проблеми довкілля. Аналіз галузевих аспектів екології
 4. Спостереження і контроль стану довкілля на мікро - і макрорівнях
 5. Методи оцінки еколого-економічних збитків
 6. Екологічний облік та аудит на підприємствах
 7. Екологічна експертиза

Модуль 2. Еколого-економічний механізм раціонального природокористування

 1. Економічний механізм раціонального природокористування
 2. Еколого-економічні проблеми використання і охорони атмосферного повітря і водних ресурсів
 3. Еколого-економічні проблеми використання і охорони земельних, мінеральних і біологічних ресурсів 
 4. Екологічний менеджмент та екологічний маркетинг
 5. Торгівельні механізми національної екологічної економіки 
 6. Науково-технічний прогрес у системі національної екологічної економіки