кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Науково-дослідна робота

          

10–11 травня 2023 р. кафедрою було проведено у ПУЕТ IV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики», до якої долучилися науковці й ЗдВО з різних куточків України та зарубіжжя. Обговорювалися проблемні аспекти розвитку системи бухгалтерського обліку, напрями вдосконалення методики обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в контексті концепції сталого розвитку, інформаційні особливості звітності підприємства, теоретичні аспекти, методологія та практика аудиту й контролю, стан, проблеми та напрями удосконалення публічних закупівель в Україні, а також формування компетенцій сучасного фахівця в умовах викликів цифрової економіки.

В діловій доброзичливій атмосфері були визначені перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій.

За результатами роботи опубліковано Збірник матеріалів конференції.

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі ВІТАЄ доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцента Любимова Миколу Олександровича з перемогою у конкурсі «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ_НАУКОВЕЦЬ» у 2022-2023 навчальному році.

Подальших успіхів!

          

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту в 2022 році

Науково-дослідна робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі спрямована на вдосконалення теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, публічних закупівель. Основними напрямами науково-дослідної роботи є: проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференціях, вебінарах, тренінгах за професійною тематикою, публікація наукових та навчально-методичних праць.

У 2022 на кафедрі виконувалась науково-дослідна тема «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543) – керівник к.е.н., доц. Мілька А.І. (виконання теми подовжено до лютого 2023 р.). До виконання науково-дослідної теми залучені викладачі кафедри, науковці закладів вищої освіти та студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Результати проведення наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту знайшли відображення в 10 статтях у фахових виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз, 1 статтях у виданнях в Україні, які включено до міжнародної наукометричної бази Scopus, 6 тезах конференцій.

Викладач кафедри постійно підвищують свою професійну кваліфікацію. Завідувач кафедри к.е.н., доц. Мілька А.І. прийняла участь у VI Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу»; доц. Прохар Н.В. підвищувала свій професійний рівень за Програмою Еразмус+КА1 (Повісланський  університет, м. Квідзин, Польща); Доценти Любимов М.О. та Артюх-Пасюта О.В. підвищували свій професійний рівень шляхом проходження науково-педагогічного стажування на тему «Викладання облікових дисциплін у Полтавському державному аграрному університеті» з 11 квітня по 8 липня 2022 року (м. Полтава, ПДАУ).

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту функціонує науковий студентський гурток «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (керівник – к.е.н., доц. Мілька А.І.). На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія науково-дослідної роботи студентів.

Студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймали участь у конференціях та отримали дипломи І-ІІІ ступенів. Активізована робота студентів з науковими керівниками щодо підготовки та публікації статей і тез доповідей за результатами наукових досліджень.

Значна увага впродовж року приділялася організації зустрічей з практичними працівниками за фахом, студентами заочного факультету, під час читання лекцій, проведення практичних занять викладачами кафедри, засідань наукового студентського гуртка, тощо.

Публікації статей науково-педагогічними працівниками

№ з/п

Автор(-и)
(ПІБ, посада, науковий ступінь)

Повний бібліографічний опис документа

У періодичних виданнях, що включені до переліку фахових видань України

1

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.,
Мілька А. І., завідувачка кафедри, к.е.н.

Артюх-Пасюта О. В., Мілька А. І. Оцінка достовірності інформації у фінансовій звітності підприємства на основі моделей Дж. Монтьє, М.Д. Беніша та М. Л. Роксас / О.В. Артюх-Пасюта, А.І. Мілька // Economy and Society. – 2022. – № 40. – URL:  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1525/1467.

2

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.,
Любимов М. О., доцент, к.е.н.,
Товста С. П.

Методика судово-економічної експертизи достовірності фінансової звітності підприємства. / О.В. Артюх-Пасюта, М.О. Любимов, С.П  Товста // Економіка. Фінанси. Право. – 2022. – № 6. – С. 8-13. – URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/332.

3

Педченко Н.С., професор, д.е.н.,
Прохар Н.В., доцент, к.е.н., Любимов М.О., доцент, к.е.н.,

Педченко Н.С., Прохар Н.В., Любимов М.О. Компетентнісний підхід у наскрізній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Н.С. Педченко, Н.В. Прохар, М.О. Любимов // Економіка та суспільство. – 2022. – № 43. – URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1692.

4

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В., професор, д.е.н.

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Blockchain як новітній фінансовий інститут: процеси, стратегії, технології та практика застосування в умовах цифровізації економіки / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2022. – № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9883.

5

Манжура О.В., професор, д.е.н.
Краус Н.М., Краус К.М.

Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Інструменти та механізми регулювання валютного ринку в умовах інстиціональних змін національної економіки / О.В. Манжура, Н.М. Краус, К.М. Краус // Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. – 2022. – № 2 (10). – С 4-18. – URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/157.

6

Манжура О.В., професор, д.е.н.

Манжура О.В. Етапи та перспективи розвитку валютного ринку в умовах відкритості національної економіки / О.В. Манжура // Інфраструктура ринку. – 2022. – Випуск 67. – С. 74-78. – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/67_2022/15.pdf.

7

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В., професор, д.е.н.

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Технологічний спосіб виробництва індустріального та постіндустріального суспільств: цифрова трансформація та інноваційна модернізація / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура // Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. – 2022. – № 1 (9). – С. 58-73. – URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/149.

8

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В., професор, д.е.н.

Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Цифрові вектори трансформації “інфраструктурного полотна” країни: соціально-економічні користі та загрози / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура // Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. – 2022. – № 2 (10). – С. 48-58. – URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/149.

9

Прохар Н.В., доцент, к.е.н., Педченко Н.С., професор, д.е.н.,
Гасій О.В., доцент, к.е.н.

Прохар Н.В., Педченко Н.С., Гасій О.В. Еволюція пільгового оподаткування в Україні / Н.В. Прохар, Н.С. Педченко, О.В Гасій //  Економіка та суспільство. – 2022. – № 41. – URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1570.
 

10

Любимов М.О., доцент, к.е.н., Пдченко Н.С., професор, д.е.н.,
Артюх-Пасюта О.В., доцент, к.е.н.,
 Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н., Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Любимов М. О., Педченко Н. С., Артюх-Пасюта О. В., Мілька А. І., Прохар Н. В. Розвиток організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах / М.О. Любимов, Н.С. Педченко, О.В. Артюх-Пасюта, А.І. Мілька, Н.В. Прохар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2022. – № 2 (106). – С. 42-47.

В інших виданнях на території України

-

-

-

У зарубіжних виданнях

-

-

-

У періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection

1

Manzhura O., професор, д.е.н., Pochenchuk G., Kraus N.

(Web of Science) Manzhura O., Pochenchuk G., Kraus N. INNOVATIVE CHANGES IN FINANCIAL AND TAX SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION / О. Manzhura, G. Pochenchuk, N. Kraus // Baltic Journal of Economic Studies. – 2022. – №8(1). – С. 94-102. – URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1685/1703.

Публікації тез науково-педагогічними працівниками

№ з/п

Автор(-и)
(ПІБ, посада, науковий ступінь)

Повний бібліографічний опис документа

У виданнях на території України

1

Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н., Любимов М.О., доцент, к.е.н.

Мілька А.І. Окремі аспекти управління витратами підприємства / А.І. Мілька, М.О. Любимов // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали XІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27-28 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – 195 с. – С. 102-104.

2

Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Прохар Н.В. Автоматизація обліку імпорту товарів в умовах воєнного стану в Україні / Н.В. Прохар // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 01-02 червня 2022 року) / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 528 с. – С. 144-145.

3

Любимов М.О., доцент, к.е.н., Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н.

Любимов М. О., Мілька А. І. Напрями розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах / М.О. Любимов, А.І. Мілька // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 01-02 червня 2022 року). – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету. – 2022. – С. 138-139.

4

Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н.

Мілька А. Економічна сутність державного аудиту / А. Мілька // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Полтава, 7-8 грудня 2021 року). – Полтава: ПІЕП, 2022. – С. 270-271.

5

Артюх-Пасюта О.В., доцент, к.е.н.

Артюх-Пасюта О. Характеристика основних положень професійної етики бухгалтера та аудитора / О. Артюх-Пасюта // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 грудня 2021 року). – Полтава: ПІЕП, 2022. – С. 268-269.

6

Артюх-Пасюта О.В., доцент, к.е.н.

Артюх-Пасюта О. В. Використання моделі М. Д. Беніша для оцінки достовірності фінансової звітності підприємства / О.В. Артюх-Пасюта // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 01-02 червня 2022 року). – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету. – 2022. – С. 128-129.

У зарубіжних виданнях

-

-

-

Керівництво (консультування) дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ, посада,
науковий ступінь

Керівництво здобувачем (ПІБ)

Тема дисертації
(зазначити статус дисертації)

1

Мілька А.І., завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н.

Крамаренко В.С.

Формування ефективного механізму управління прибутком підприємств

          

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту в 2021 році

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» здійснюється наукова робота, спрямована на вдосконалення теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, публічних закупівель.

У 2021 р. на кафедрі виконувалась науково-дослідна тема «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543) – керівники к.е.н., доц. Карпенко Є.А. та к.е.н., доц. Мілька А.І. (виконання теми подовжено до січня 2022 р.). До виконання науково-дослідної теми залучені викладачі кафедри, науковці закладів вищої освіти та студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Завдяки плідній співпраці викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  з колегами з інших ЗВО вийшла в світ електронна монографія «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій», присвячена 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 50-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (червень 2021 р.).

Результати проведення наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту знайшли відображення в 2 монографіях, 11 статтях у фахових виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз, 8 статтях у нефаховому виданні, 1 статтях у виданнях в Україні, які включено до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 статтях у виданнях, які включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, 27 тезах конференцій, у т.ч. 1 - зарубіжна.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту проводила різноманітні наукові заходи, а саме була співорганізатором ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації» (Львів, ЛТЕУ, травень 2021 р.). Науковим доробком кафедри є інші наукові заходи, серед яких III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики» (жовтень 2021 р.), Онлайн-форум «Публічні закупівлі у контексті реформи шкільного харчування» (листопад 2021 р.), майстер-клас «Таємниці бухгалтерського обліку та особистих фінансів» (жовтень 2021 р.), круглий стіл на тему «Дуальна форма здобуття освіти, як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців з обліку та аудиту» (червень 2021 р.), виїзні заняття до ТОВ «Вогник», семінар – практикум, присвячений проблемам бухгалтерського обліку і оподаткування, організований спільно з ГО «Інститут податкових реформ» (лютий 2021 р.).

Викладач кафедри постійно підвищують свою професійну кваліфікацію. Так, доц. Прохар Н.В. підвищувала свій професійний рівень шляхом проходження науково-педагогічного стажування на тему «Викладання облікових дисциплін у Полтавському державному аграрному університеті» з 01 жовтня по 24 грудня 2021 року (м. Полтава, ПДАУ). Завідувач кафедри к.е.н., доц. Мілька А.І. прийняла участь у онлайн семінарі-практикумі «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)» 23-26.11. 2021, який проведено Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. М. Київ. Інші викладачі кафедри постійно приймають участь у вебінарах, семінарах, тренінгах за професійною тематикою.

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є керівництво науково-дослідною роботою студентів.

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту функціонує науковий студентський гурток «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу» (керівник – к.е.н., доц. Мілька А.І.). На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія науково-дослідної роботи студентів.

Студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймали участь у конференціях та отримали дипломи І-ІІІ ступенів. Активізована робота студентів з науковими керівниками щодо підготовки та публікації статей і тез доповідей за результатами наукових досліджень.

Значна увага впродовж року приділялася організації зустрічей з практичними працівниками за фахом, студентами заочного факультету, під час читання лекцій, проведення практичних занять викладачами кафедри, засідань наукового студентського гуртка, тощо.

Наукова робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за визначеними напрямами наукових досліджень (шкіл), у перспективних планах діяльності яких є пошук замовників на виконання науково-дослідних тем, публікація наукової літератури (монографій, статей, тез доповідей тощо). У межах науково-дослідної роботи колективу кафедра бухгалтерського обліку і аудиту продовжує  залучати до наукових досліджень активних та талановитих студентів.

Видання монографій

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис

1

Карпенко Є.А., к.е.н.,  доцент, Карпенко О.В., к.е.н., професор, Мілька А.І., к.е.н., доцент, Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент, Любимов М.О., к.е.н., доцент, Прохар Н.В., к.е.н., доцент, Артюх-Пасюта О.В., к.е.н., доцент

Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с.

2

Карпенко Є.А., к.е.н.,  доцент, Поддубна Н.М., к.е.н.

Карпенко Є. А., Поддубна Н.М. Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій [Електронний ресурс]: монографія / Є.А. Карпенко, Н.М. Поддубна. –  Полтава : ПУЕТ, 2021.  –  199 с.

Статті у фахових виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис

1

Краус Н.М., д.е.н, доцент, Краус К.М., к.е.н., доцент, Манжура О.В., д.е.н., доцент

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В. Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління /  Н.М. Краус, К.М. Краус, О.В. Манжура // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - №1 (71). - C. 5-11.

2

Краус Н.М., д.е.н, доцент, Краус К.М., к.е.н., доцент, Манжура О.В., д.е.н., доцент

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В.  Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення / Н.М. Краус, К.М. Краус, О.В. Манжура  // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління - 2021. - Том 32 (71). - № 1. - С. 1-8.

3

Краус Н.М., д.е.н, доцент, Краус К.М., к.е.н., доцент, Манжура О.В., д.е.н., доцент

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В. Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги / Н.М. Краус, К.М. Краус, О.В. Манжура // Економічна теорія та історія економічної думки. Інфраструктура ринку  - 2021. - Випуск 51. - С. 3-9.

4

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Карпенко Є.А., Соболь Г.О. Сертифікація аудиторів як чинник інтеграції України у світову економіку / Є.А. Карпенко, Г.О. Соболь //  Інфраструктура ринку. - 2021. - № 51. - С. 304–309.

5

Прохар Н.В., к.е.н., доцент, Мілька А.І., к.е.н., доцент, Орищенко М.М., к.е.н., доцент

Прохар Н. В. Оптимізація оподаткування операцій з імпорту товарів з використанням сертифікату EUR.1 [Електронний ресурс] / Н. В. Прохар, А. І. Мілька, М. М. Орищенко // Економіка та суспільство. - 2021.  - № 27.

6

Гасій О.В., к.е.н., доцент, Соколова А.М., к.е.н., доцент, Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Гасій О.В. Фактори конкурентного середовища у банківському секторі України: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Гасій, А. М. Соколова, Н. В. Прохар // Електронний журнал «Ефективна економіка» . - 2021. - № 5.

7

Артюх-Пасюта О. В., к.е.н., доцент, Мілька А. І., к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О. В.. Теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Артюх-Пасюта, А. І. Мілька // Електронний журнал «Економіка та суспільство». - 2021. - № 25.

8

Любимов М.О., к.е.н., доцент

Любимов М. Актуальні проблеми й напрями оптимізації публічних закупівель в Україні / М. Любимов, О. Вихренко, М. Лусевич, А. Ночовна // Науковий вісник ПУЕТ. – 2020. − № 4. – С. 33-39.

9

Дмитренко О.А., асистент

Дмитренко О.А. Коаліційна спроможність неурядового сектору в Україні / О.А. Дмитренко // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. - 2021. - Чис. 24. - С. 201-206.

10

Дмитренко О.А., асистент

Дмитренко О.А. Перспективи фінансової незалежності неурядового сектору України / О.А. Дмитренко // Політікус. - 2021. - Вип. 3. - С. 42-47.

11

Дмитренко О.А., асистент

Дмитренко О.А. Співпраця третього сектору і УКФ як приклад моделі фінансового партнерства між державою і НУО / О.А. Дмитренко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політичні студії. - 2021. - Вип. 36. - С. 190-195.

Статті у нефахових виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис

1

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Діджиталізація в діяльності аудиторської команди / Є.А. Карпенко, Н.М. Поддубна // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 197-203.

2

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Проблеми та переваги впровадження комплексного аудиторського програмного забезпечення (GAS) в Україні / Є.А. Карпенко, Д.М. Загірняк // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 203-210.

3

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Карпенко О. В., Плікус І. Й., Головіна Д. В. Цифрова економіка: виклики  для  освіти  та  ринку  праці  в  Україні  (на  прикладі  обліково-фінансових спеціальностей) // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 220-228. 

4

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Карпенко О.В. Цифровізація як чинник стійкого розвитку бізнесу / О.В. Карпенко, В.Д. Карпенко, І.Й Плікус // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 170-183. 

5

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Ночовна Ю.О. Особливості діджиталізації у сфері публічних закупівель / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 224-230.

6

Любимов М.О., к.е.н., доцент

Любимов М.О. Напрями оптимізації публічних закупівель в Україні  /М.О. Любимов  // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 230-236.

7

Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Прохар Н.В. Особливості обчислення середньої заробітної плати працівників в умовах чинного законодавства України / Н. В. Прохар // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 103-109.

8

Артюх-Пасюта О. В., к.е.н., доцент, Мілька А.І., к.е.н., доцент

 

Артюх-Пасюта О. В. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства / О.В. Артюх-Пасюта, А. І. Мілька  // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021. - 410 с. - С. 110-115.

Статті у виданнях на території України, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис

1

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент, Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Сертифікація аудиторів як чинник інтеграції України у світову економіку / Є.А. Карпенко, Г.О. Соболь // Інфраструктура ринку. - 2021. - № 51. - С. 304–309.

2

Артюх-Пасюта О.В., к.е.н., доцент, Мілька А.І., к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О.В. Теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Артюх-Пасюта, А.І. Мілька // Економіка та суспільство. - 2021. - № 25.

Тези у виданнях на території України, які не включено до міжнародних наукометричних баз

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис

1

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А., Тітенко Ю.А. Екологічні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку / Є.А. Карпенко, Ю.А. Тітенко // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 року). - Полтава : ПУЕТ, 2021. - 301 с - С. 29 – 31.

2

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Місце комплексного аудиторського програмного забезпечення (GAS) в інформаційних системах і технологіях аудиту / Є.А. Карпенко // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Електронний ресурс]: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 540 с. - C. 491-494.

3

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Принципи та завдання економічного аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю акціонерних товариств / Є.А. Карпенко, І.С. Росточило // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 108-110.

4

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Якість аудиторських послуг: реалії та перспективи / Є.А. Карпенко, Ю.А. Верига // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 175-179.

5

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Звітність підприємства як інформаційний ресурс менеджменту / Є.А. Карпенко, Ю.П. Бодак // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 143-145.

6

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) у системі управління підприємством / Є.А. Карпенко, К.Р. Шевцова // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 126-129.

7

Карпенко Є.А, к.е.н., доцент

Карпенко Є.А. Сутність та переваги дуальної освіти, як прогресивної форми навчання та інструменту підвищення якості підготовки фахівців з обліку та оподаткування  / Є.А. Карпенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 250-253.

8

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Карпенко О.В. Мета і завдання управлінського обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємства / О.В. Карпенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 81-85.

9

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Мілька А.І. Класифікаційні ознаки ефективності діяльності підприємств споживчої кооперації. Проблеми розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні і світі: збірник наукових праць учасників  Міжнародної  науково-практичної онлайн-конференції (м. Полтава, 30 березня 2021 р.). – Полтава,  ПДАА, 2021. –  С.48-51.

10

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Мілька А. Кононенко О.Актуальні питання організації та проведення публічних закупівель. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 301 с. – С. 37-39.

11

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Верига Ю.А., Мілька А.І. Окремі аспекти підвищення ефективності  діяльності підприємств споживчої кооперації. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 540 с. – C. 171-174.

12

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Павлик-Михайлик Н. О., Мілька А. І. Законодавчі зміни у сфері публічних закупівель. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 123-126.

13

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Ночовна Ю.О. Проблеми організації обліку операцій з ПТКС (програмно-технічними комплексами самообслуговування) / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 30-34.

14

Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Прохар Н.В. Проблеми обчислення середньоденного заробітку працівників та напрями їх вирішення / Н.В. Прохар // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Електронний ресурс]: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 540 с. – С. 237-241.

15

Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Прохар Н.В. Особливості визначення первісної вартості імпортних товарів як база для нарахування ПДВ і мита / Н.В. Прохар // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 237-240.

16

Любимов М.О., к.е.н., доцент

Любимов М.О. Проблеми оцінки доходу в контексті управління фінансами / М.О. Любимов // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Електронний ресурс]: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 540 с. – С. 328-329.

17

Любимов М.О., к.е.н., доцент

Любимов М.О. Проблеми гармонізації системи публічних закупівель в україні зі стандартами ЄС  / М.О. Любимов, О.С. Назарова, А.В. Новошицький // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 27–28 квітня 2021 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 254 с. - С. ??.

18

Манжура О.В., д.е.н., доцент, Любимов М.О., к.е.н., доцент

Манжура О.В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у сфері публічних закупівель / О.В. Манжура, М.О. Любимов // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. - С. 255-257.

19

Артюх-Пасюта О.В.,  к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О.В. Завдання та напрями аудиту звіту про управління / О.В. Артюх-Пасюта // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 152-155.

20

Артюх-Пасюта О.В., к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О. В. Економічна сутність та класифікація соціального капіталу: зб. наук. праць учасників Міжнар. наук.-прак. онлайн-конф. «Проблеми розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні і світі» (м. Полтава, 30 берез. 2021 р). – Полтава, ПДАА, 2021. –С. 108-110.

21

Артюх-Пасюта О.В., к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О. В. Сутність та класифікація еконологічного ризику на промисловому підприємства : зб. тез допов. ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ, 12–13 травня 2021 р.). – Ч. I. К. : Університет «Україна», 2021. – С. 5-7.

22

Артюх-Пасюта О.В., к.е.н., доцент

Артюх-Пасюта О. В. Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки СТОВ «Удай-Агро»: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (м. Полтава, 18-19 травня 2021 р.). – К. : Університет «Україна, 2021. –  С. 566-571.

23

Дмитренко О.А.

Дмитренко О.А. Способи впливу на формування політик з боку неурядового сектору / О.А. Дмитренко // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: збірник матеріалів XXVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Варшава, 4 квітня 2021 р.). – Варшава, 2021. – С. 15-18.

24

Дмитренко О.А.

Дмитренко О. А. Феномен адвокаційної діяльності в контексті дослідження неурядового сектору / О.А. Дмитренко // Освіта і наука – 2021: збірник матеріалів наукової конференції (м. Київ, 6–7 квітня 2021 р.). - Київ, 2021. -  С. 923-924.

25

Дмитренко О.А.

Дмитренко О.А. Фінансова підтримка неурядового сектору від ЄС / О.А. Дмитренко // Ідентичності та політичні інститути: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 22 квітня 2021 р.). -  Ніжин, 2021. - С. 33-36.   

26

Дмитренко О.А.

Дмитренко О.А. Неурядові сервісні організації у структурі третього сектору  / О.А. Дмитренко // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри: матеріали ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2021 р.). -  Івано-Франківськ, 2021. - С. 194- 201.

          

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту в 2020 році

Наукова робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за визначеними напрямами наукових досліджень, у перспективних планах діяльності яких є пошук замовників на виконання науково-дослідних тем, публікація наукової літератури (монографій, статей, тез доповідей тощо).

У 2020 р. на кафедрі виконувалась науково-дослідна тема «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543) – керівник к.е.н., доц. Карпенко Є. А., яка буде завершена у  грудні 2021 р. До виконання науково-дослідної теми залучені 10 викладачів кафедри та 14 студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Результати проведення наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту у 2020 році знайшли відображення у 7 монографіях гіперпосилання на таблицю з монографіями, 1 статті у фаховому виданні, яке не включено до міжнародних наукометричних баз, 1 статті у зарубіжному виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus, 24 тезах конференцій гіперпосилання на таблицю з тезами, у т.ч. 1 - зарубіжній.

25 вересня 2020 року на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту було проведено семінар-практикум “Трудові відносини в агро-підприємствах”.

Доцент кафедри, к.е.н. Мілька А.І. отримала вчене звання  доцента  кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (атестат доцента від 26 лютого 2020 р, серія АД № 004313).

У межах науково-дослідної роботи колективом кафедра бухгалтерського обліку і аудиту продовжується робота по  залученню до наукових досліджень активних та талановитих студентів.

Значна увага впродовж року приділялася організації зустрічей з практичними працівниками за фахом, випускниками та студентами заочної форми навчання, які працюють на посадах бухгалтера та аналітика. Такі зустрічі відбувалися як під час читання лекцій, проведення практичних занять викладачами кафедри, засідань наукового студентського гуртка, заходів кафедри «Дні кафедри бухгалтерського обліку», «День відкритих дверей».

Видання монографій

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис документа

1

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент
Любимов М.О., кандидат економічних наук, доцент

Децентралізації та створення об’єднаних  територіальних громад у Полтавській області як складові успіху інноваційної діяльності. Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: монографія/ за ред. Нагорного Є.І. Суми, 2020. С. 117-134

2

Карпенко О.В. кандидат економічних наук,професор

Облік як ціннісний ресурс для задоволення соціально-екологічних проєктів стейкхолдерів / О. В. Карпенко, І.Й.Плікус, Г. О. Соболь  // Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : монографія / за заг. ред. І. О. Макаренко. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 260 с. – 48-57.- Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/343690950

3

Карпенко О.В., кандидат економічних наук,професор

Цінність освіти для професійного становлення,економічного зростання та безпеки // Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної. - Суми : Сумський державний університет, 2020. - 194 с. - С. 70-78.- Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789

4

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Окремі аспекти управління економічною безпекою підприємств, як фактору їх ефективного функціонування / В.Л. Вороніна, А.І. Мілька // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. - 440 с. - С. 194-204.

5

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Інформаційно-облікова модель управління прибутком підприємств / Плаксієнко В.Я., Кулик В.А., Мілька А.І. // Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020 – 347 с. С 155-161.

6

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Особливості організаційно-методичного забезпечення судової економічної експертизи проектів в Україні / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. –  Суми : Триторія, 2020. – 440 с. – С.69-79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhoblic.puet.edu.ua/files/mono-svir2020.pdf

7

Деньга С.М., кандидат економічних наук, доцент

Управління ефективністю інвестиційної діяльності: методологія, інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія / С. М. Деньга. – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 455 с.

Тези, які не включено до міжнародних наукометричних баз

 1

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Водоп`ян М.М. Місце управлінського обліку в системі управління підприємством. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 26–28.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Скидан В.В. Прибуток підприємства: облікові аспекти. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 28–31.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Циганок К. Можливості програмного продукту ORACLE E-BUSINESS SUITE для складання звітності за міжнародними стандартами. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 31–34.

4

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Костиря Я.В. Особливості визначення предмета закупівлі в контексті змін у законодавстві. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. 785 с. С. 736–739.

5.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Анохіна А.Ю. Внутрішній контроль товарних запасів на підприємствах торгівлі: принципи організації та інформаційне забезпечення. Обліково-аналітичні методи і моделі та інформаційні системи і технології в бізнесі та оподаткуванні30 листопада – 4 грудня: зб. матеріалів XVI Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. Ірпінь : Державний податковий університет, 2020. С. 103–108.  http://kafstat.at.ua/konferens2020/karpenko-anokhina_tezi.pdf

6.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Головіна Д.В. Від традиційного бухгалтерського обліку до digital обліку / Д.В. Головіна ,О.В. Карпенко, І.Й.Плікус  // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
 «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»,присвячена пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка , 31 березня 2020 р., м.Полтава – С. 60-62. https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGV00tU1g2SzhLVDJfNnh0

7.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук, професор

Карпенко О.В. Фінансові аспекти екологічно стійкого розвитку територій / О.В. Карпенко, Д.В. Головіна, І.Й.Плікус  // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритети розвитку фінансової системи держави», 09-10 квітня. 2020 р., м. Полтава. – С.13-17. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8372

8.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Карпенко О.В. Інтегрована звітність як чинник формування репутації бізнесу в умовах дії концепції сталого розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту;10 грудня 2020р.Київ,КНЕУ, 2020. 587с. – С, 179-181

9.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Карпенко О.В.     / Д.В. Головіна ,О.В. Карпенко, І.Й.Плікус // Вплив інновацій на реалізацію принципів дидактики при підготовці фахівців з обліку та фінансів : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації», Харків, 12–13 листопада 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, Ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків,: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 230 с.– С.108-113

10.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Кулик В.А. Мілька А. І. Інструментарій управління прибутком підприємств / В.А. Кулик, А.І. Мілька // зб. матеріалів ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції  (заочна  форма)  «Формування  та перспективи  розвитку  підприємницьких  структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 24 березня  2020р.). - Полтава: ПДАА, 2020.

11.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

М.М. Стоян, А.І. Мілька Підходи науковців до визначення сутності грошових коштів/ М.М. Стоян, А.І. Мілька// зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 24 квітня 2020 р.). - Полтава: ПДАА, 2020. - С. 449-452.

12.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А.І. Сучасний інструментарій управління прибутком підприємств України/ А.І. Мілька // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 134-136

13.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А. Власенко Т. Переваги та недоліки електронної системи державних та публічних закупівель ProZorro / А. Мілька, Т. Власенко // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства:  матеріали  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Луцьк, 27  жовт.  2020  р.). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 416-418

14.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А. Бурлакова І. Укладання договору про закупівлі та його особливості / А. Мілька, І. Бурлакова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства:  матеріали  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Луцьк, 27  жовт.  2020  р.). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 414-416.

15.

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Прохар Н.В. Особливості документального оформлення операцій з імпорту товарів / Н.В. Прохар, А.Р. Барабанова // Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика [Електронний ресурс]: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 87-89.

16.

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Прохар Н.В. Основні засоби: проблемні аспекти сутності та відображення в обліку / Н.В. Прохар, Д.М. Шраменко // Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика [Електронний ресурс]: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 90-92.

17.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сутність судово-економічної експертизи в Україні / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Полтава, 31 березня 2020 року). Полтава : ПДАА, 2020. 474 с. С. 439-441.

18.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Особливості розкриття інформації про ризики підприємства у фінансовій звітності / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. С.388-391.

19.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Проблеми інформаційного забезпечення управління торговельним підприємством / Ю.О. Ночовна, Л.М. Бойченко // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. С. 275-277.

20.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сучасні проблеми управління ризиками підприємства / Ю.О. Ночовна, Т.С. Пархоменко // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020.  167 с. С. 141-144.

21.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сучасні підходи до формування концепції управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства / Ю.О. Ночовна, Т. Лисенко // Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, (30 жовтня 2020 р., м. Харків) / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С.

22.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Проблеми оцінки вартості активів у бухгалтерському обліку і звітності / Ю.О. Ночовна, М.Товстолик // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник тез за матеріалами ХVІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (30 листопада-4 грудня 2020 р., м. Ірпінь) Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 775 с. С. 195-198.

23.

Любимов М.О., кандидат економічних наук, доцент

Любимов М.О. Підходи до оцінки операційної ефективності діяльності підприємства в умовах економічної кризи // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права», Ч. 1. (м. Полтава,1 червня 2020 р.). –  Полтава, 2020. – 74 с. – С. 20-21.
https://drive.google.com/uc?export=download

24.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Viktoriya Kulyk, Yevheniya Karpenko, Michal Hora. Creation of united territorial communities in Poltava region. Sborník z mezinárodní vedecké conference «Úcetnictví a auditing v procesu svetové harmonizace», 8. – 10. zárí 2020. Praha.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020.  P. 98-103. 

          

Науково-дослідна робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту проводиться за наступними напрямами:

 • проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів;
 • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад, студентських гуртків;
 • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями, фінансовими установами Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;
 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Наукові дослідження на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення обліку, аналізу та аудиту в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики та методології обліку, аналізу, аудиту підприємств і організацій, враховуючи специфіку їх діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, і базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

За кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту закріплена наукова тема:

 • «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543, науковий керівник – д.е.н., доц. Кулик В.А.).

Провідними викладачами кафедри захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здійснюється підготовка 3 докторських і 1 кандидатської дисертацій, видано більш ніж 20 підручників та навчальних посібників, 20 монографій, опубліковано понад 400 наукових статей, з них близько 200 – у фахових виданнях, та тез.

Протягом останніх років викладачами кафедри виконано науково-дослідні роботи за різними напрямами за наступними темами:

кафедральні теми:

 • «Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів» (номер державної реєстрації 0106U006562); Переглянути
 • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (номер державної реєстрації 0105U008468). Переглянути

за замовленням Укоопспілки:

 • «Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в госпрозрахункових відокремлених підрозділах підприємств і організацій споживчої кооперації»;
 • «Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності підприємств споживчої кооперації України у фінансову звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»;
 • «Методичні рекомендації щодо складання річної фінансової звітності підприємств»;
 • «Положення про організацію бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України»;
 • «Методичні рекомендації з документального оформлення й обліку в кооперативних організаціях і підприємствах заготівель сільськогосподарської продукції та їх оподаткування».

госпрозрахункові теми за замовленнями підприємств і організацій:

 • «Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану та розробка програми фінансового стану оздоровлення Гребінківської райспоживспілки»;
 • «Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого товариства»;
 • «Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності господарювання»;
 • «Прогнозна оцінка  фінансового стану споживчого товариства»;
 • «Розробка методичних рекомендацій з обліку та планування обсягів заготівельного обороту та закупівель сільгосппродукції, сировини в споживчих товариствах, споживспілках і їх підприємствах (об’єднаннях) системи центральної спілки споживчих товариств України (УКС)».

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлюються у вигляді звітів та оприлюднюються в монографіях, наукових статтях і на конференціях.

Кафедра започаткувала традицію систематичного проведення науково-практичних конференцій. Так, за останній період кафедрою проведено Міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи: 

 • Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів» (22 листопада 2018 року, провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Кулик В.А., к.е.н. Мілька А.І.);
 • ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (11-12 травня 2017 р. провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Карпенко О. В., к.е.н., доц. Вороніна В. Л.);
 • Круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні», присвячений 55-річчю заснування ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 45-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (19 травня  2016р., провідні організатори – к.е.н., проф. Карпенко О.В.,к.е.н., доц. Карпенко Є.А.);
 • Круглий стіл «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера», присвячений Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента  (17 листопада 2017р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.);
 • Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (жовтень 2014 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Кулик В.  А);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку обліку,  контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін»  (жовтень 2010 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Соболь А.О.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково – аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (травень 2006 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Деньга С.М.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством» (квітень 2003 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.); 
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України» (травень 2001 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Губачова О.М.).;
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки» (січень 1999 р., провідний організатор — к.е.н., професор Верига Ю.А.). 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту була співорганізатором проведення науково-практичних конференцій:

 • І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в  умовах світових інтеграційних процесів» (28 березня 2012 року, м. Львів);
 • ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів» (29 березня 2013 року, м. Львів);
 • VІІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій», (18-19 квітня 2013 р. у м. Львів),
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку» (26 квітня 2013 р., м. Сімферополь);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки” (23-24 квітня 2014 р., м. Полтава);
 • Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (17 квітня 2015 р., м. Одеса);
 • Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ” 2015-2017 р.р. (м. Софія, Болгарія).

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ” та поза його межами (Київ, Рівне, Москва, Новосибірськ, Севастополь, Душанбе,  Житомир, Харків, Тернопіль, Львів, Донецьк, Ірпінь, Гомель, Полоцьк, Бєлгород, Баку,Софія, Константа, Ташкент інші).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та за кордоном (Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Росія, Білорусь Румунія, Азербайджан). 3 провідні викладачі кафедри є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, отримали сертифікати за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів СІРА. 

На базі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” для практикуючих бухгалтерів та викладачів ВНЗ на постійній основі проводяться семінари за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, Редакції всеукраїнського видання „БАЛАНС-БЮДЖЕТ”.

З 2012 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту спільно з Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, редакцією всеукраїнського видання „БАЛАНС – БЮДЖЕТ” проводяться науково-практичні семінари для підприємств і організацій м. Полтави різних форм власності.

Викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту для системи споживчої кооперації України підготовлено і та проведені семінари щодо роз’яснення „Податкового кодексу” для головних бухгалтерів та керівників фінансових служб підприємств і організацій системи споживчої кооперації України, Укоопспілки; головних бухгалтерів та викладачів облікових дисциплін вищих навчальних закладів системи Укоопспілки І-ІІ рівнів акредитації (доц. Прохар Н.В.).

Міжнародне співробітництво кафедри бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за такими напрямами:

 • стажування викладачів та студентів (Азербайджанська Республіка, Болгарія, Республіка Білорусь, Німеччина, Польща, Туреччина, Чеська Республіка, Угорщина);
 • співробітництво з навчальними закладами (Університет Овернь-1, Французька республіка; Азербайджанський державний економічний університет, Бакинський слов’янський університет (Азербайджанська Республіка); Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Установа освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації» (Республіка Білорусь); Університет національного та світового господарства (Болгарія); Університет Chouaib Doukkali (королівство Марокко); Карагандинський економічний університет Казахської республіканської спілки споживчих товариств; Кооперативно-торговий університет Молдови; Таджицький державний університет комерції; Університет «Овідіус» (Румунія), Інститут мов (республіка Німеччина) тощо.
 • співробітництво з громадським науковим об’єднанням Masters Бєлгородський університет кооперації, економіки і права International Research and Development Center (м.Делі, Індія)
 • участь у стипендіальних програмах, міжнародних конкурсах на отримання грантів, програмах Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій (Карпенко О.В., Кулик В.А., Любимов М.О.);
 • участь науково-педагогічних працівників міжнародних конференціях та публікація наукових статей за межами України (Азербайджан, Болгарія, Білорусь; Індія, Канада, Казахстан, Росія, Румунія Таджикистан), проведення на базі ПУЕТ міжнародних науково-практичних конференцій,  круглих столів;
 • співпраця з заступником ректора Альоною Сініціне, проректором Утенівської колегії Університету прикладних наук (м. Утена, Литва); Сива Натаном (керівником аудиторської компанії „Siva Nathan & TROTTER»,  дипломованим фахівцем, сертифікованим бухгалтером, членом Інституту сертифікованих аудиторів Австралії) з метою удосконалення змісту навчальних планів підготовки бухгалтерів та аудиторів (2017 р).

З 2009 по 2015 рр. професор Карпенко О.В. була членом робочої групи за проектом Європейського Союзу TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток і вдосконалення університетського управління в сфері міжнародних зв'язків». У складі представників 19 Вищих навчальних закладів та 4 громадських організацій з Великобританії, Ізраїлю, Вірменії, України та Молдови в рамках співпраці з міжнародною британською організацією «Integrity Action» Карпенко О.В. була активним учасником обговорення проблем методики викладання, пов’язаних з формуванням системи знань, мислення та вчинення  професійних дій щодо забезпечення доброчесності (м. Кишенеу, Молдова, травень, 2015 р.)

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). У 2015 р. була видана колективна монография. „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches».

У  реалізації двох міжнародних грантових програм брали участь:

 • доц. Кулик В.А. у період із 01.12.2016 по 30.04.2017 р. проведено дослідження на тему «Бухгалтерський облік на підприємствах е-бізнесу: теорія, методика, організація» на базі Університету Південної Богемії (Чеська Республіка; фінансування - за рахунок Вишеградського Фонду (іменна стипендія - V4EaP Scholarship 51602000);
 • доц. Любимов М.О. (2016 р.) в складі міжкафедральної групи університету брав учась у реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, що фінансується Британською радою в Україні.

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). 

Доц. Деньга С. М. з 2016 р. і по даний час є членом громадського наукового об’єднання Masters International Research and Development Center (MIRDEC) (http://www.mirdec.com/#!advisory-board/cqn6), рецензентом, членом редколегії у науково-практичному журналі «SALU-Commerce & Economic Review» (Faculty of Management Sciences, Shah Abdul Latif University Khairpur, Sindh, Pakistan) (http://www.salu.edu.pk/). У рамках укладеного договору з Азіатсько-Тихоокеанським інститутом управління (м. Нью-Делі, Індія) видано п’ять спільних наукових праць Деньги С.М. з  Аканша Джейн.

За спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка іноземних студентів, зокрема, з таких країн: Азербайджан, Ангола, Пакистан, Гамбія, Китай.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці наукових праць іноземними мовами, в тому числі спільно із зарубіжними колегами (див. вкладку Наши работы на иностранных языках/Our works in foreign languages)