кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Науково-дослідна робота

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (кафедра бухгалтерського обліку і аудиту) запрошує Вас до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики», що відбудеться 21-22 травня 2018 року.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством.
 2. Сучасний стан та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
 3. Вектори розвитку управлінського обліку.
 4. Якість бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як вимога сучасного менеджменту.
 5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.
 6. Освіта та професійна сертифікація: досвід, перспективи.

Завантажити інформаційний лист

          

Науково-дослідна робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту проводиться за наступними напрямами:

 • проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів;
 • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад, студентських гуртків;
 • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями, фінансовими установами Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;
 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Наукові дослідження на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту формуються виходячи із сучасних проблем національної економіки та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення обліку, аналізу та аудиту в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики та методології обліку, аналізу, аудиту підприємств і організацій, враховуючи специфіку їх діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, і базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

При кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту діють наукові школи:

 • ”Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації ” (керівник -  к.е.н., проф. Верига Ю.А.).
 • ”Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні”, (керівник – к.е.н., проф. Карпенко О.В.).

Провідними викладачами кафедри захищено 29 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здійснюється підготовка 4 докторських і 2 кандидатських дисертацій, видано більш ніж 20 підручників та навчальних посібників, 20 монографій, опубліковано понад 400 наукових статей, з них близько 200 – у фахових виданнях, та тез.

Протягом останніх років викладачами кафедри виконано науково-дослідні роботи за різними напрямами з наступними темами:

кафедральні теми:

 • «Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів» (номер державної реєстрації 0106U006562); Переглянути
 • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (номер державної реєстрації 0105U008468). Переглянути

за замовленням Укоопспілки:

 • «Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в госпрозрахункових відокремлених підрозділах підприємств і організацій споживчої кооперації»;
 • «Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності підприємств споживчої кооперації України у фінансову звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»;
 • «Методичні рекомендації щодо складання річної фінансової звітності підприємств»;
 • «Положення про організацію бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України»;
 • «Методичні рекомендації з документального оформлення й обліку в кооперативних організаціях і підприємствах заготівель сільськогосподарської продукції та їх оподаткування».

госпрозрахункові теми за замовленнями підприємств і організацій:

 • «Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану та розробка програми фінансового стану оздоровлення Гребінківської райспоживспілки»;
 • «Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого товариства»;
 • «Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності господарювання»;
 • «Прогнозна оцінка  фінансового стану споживчого товариства»;
 • «Розробка методичних рекомендацій з обліку та планування обсягів заготівельного обороту та закупівель сільгосппродукції, сировини в споживчих товариствах, споживспілках і їх підприємствах (об’єднаннях) системи центральної спілки споживчих товариств України (УКС)».

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлюються у вигляді звітів та оприлюднюються в монографіях, наукових статтях і на конференціях, а також у наукометричних базах.

На сьогодні здійснюється виконання трьох кафедральних науково-дослідних тем:

 • «Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0110U002214, науковий керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.);
 • «Організаційно-методичні аспекти удосконалення управлінського обліку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 00109U006955, науковий керівник – к.е.н., проф. Карпенко О.В.);
 • «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543, науковий керівник – к.е.н., доц. Кулик В.А.).

Кафедра започаткувала традицію систематичного проведення науково-практичних конференцій. Так, за останній період кафедрою проведено 5 Міжнародних науково-практичних конференції: 

 • Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (жовтень 2014 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Кулик В.  А).
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку обліку,  контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін»  (жовтень 2010 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Соболь А.О.).
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково – аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (травень 2006 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Деньга С.М.).
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством» (квітень 2003 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.). 
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України» (травень 2001 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Губачова О.М.). 
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки» (січень 1999 р., провідний організатор — к.е.н., професор Верига Ю.А.). 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту була співорганізатором проведення науково-практичних конференцій:

 • І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в  умовах світових інтеграційних процесів» (28 березня 2012 року, м. Львів);
 • ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів» (29 березня 2013 року, м. Львів);
 • VІІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій», (18-19 квітня 2013 р. у м. Львів),
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку» (26 квітня 2013 р., м. Сімферополь);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки” (23-24 квітня 2014 р., м. Полтава);
 • Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (17 квітня 2015 р., м. Одеса).

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ” та поза його межами (Київ, Рівне, Москва, Новосибірськ, Севастополь, Житомир, Харків, Тернопіль, Львів, Донецьк, Ірпінь, Гомель, Полоцьк, Бєлгород, інші).

За результатами ХІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові інструменти організації людського співіснування: економіка та право», що проводилася Всеукраїнською Академічною спілкою спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогічної діяльності м. Київ та Міжнародною Академією Наук і Вищої Освіти м. Лондон наукову доповідь к.е.н, ст. викл. Самбурської Н. І. відзначено дипломом «Науковий прогрес» (Diploma «Scientific Progress»).

К.е.н., ст. викладачем Самбурською Н. І. отримано запрошення від д.е.н., професора Ф. Куґлера (Prof. Dr. F. Kugler) для проведення спільного дослідження в університеті Шмалькальден, Німеччина (Schmalkalden, Deutschland) на період з жовтня по грудень 2014 року. З метою отримання фінансування цього проекту у листопаді 2013 р. нею подано пакет документів у фонд Академічних обмінів Німеччини (DAAD-Stiftung) за програмою «Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців» (Forschungsaufenthalte fur Hochschullehrer und Wissenschaftler). Крім того, вона подала заявку на конкурсний відбір для проведення спеціального дослідження у групі науковців, яке буде проходити на база Нового європейського коледжу, м. Бухарест, Румунія.

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та за кордоном (Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Росія, Білорусь). 3 провідні викладачі кафедри є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, викладачі успішно складають іспити та отримали сертифікати за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів СІРА. \

На базі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” для практикуючих бухгалтерів та викладачів ВНЗ на постійній основі проводяться семінари за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, Редакції всеукраїнського видання „БАЛАНС-БЮДЖЕТ”.

З 2012 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту спільно з Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, редакцією всеукраїнського видання „БАЛАНС – БЮДЖЕТ” проводяться науково-практичні семінари для підприємств і організацій м. Полтави різних форм власності.

Викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту для системи споживчої кооперації України підготовлені та проведені семінари щодо роз’яснення „Податкового кодексу” для головних бухгалтерів та керівників фінансових служб підприємств і організацій системи споживчої кооперації України, Укоопспілки; головних бухгалтерів та викладачів облікових дисциплін вищих навчальних закладів системи Укоопспілки І-ІІ рівнів акредитації (доц. Орищенко М.М. та доц. Прохар Н.В.); доц. Подольська В.О., проф. Верига Ю.А., доц. Виноградова М.О., проводили семінари для головних бухгалтерів та керівників фінансових служб підприємств і організацій системи споживчої кооперації України; проф. Верига Ю.А. брала участь у засіданні науково-методичної Ради Укоопспілки по обговоренню і прийняттю нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку; проф.  Верига Ю.А., проф. Мельник С.І., доц. Виноградова М.О., доц. Гладких Т.В., асп. Костяник Н.В. розробили висновки по експертизі проектів нормативно-правових документів Укоопспілки.

Опубліковано доповідь доктора економічних наук, професора Савченка О.Ф. в матеріалах річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, які відбулися 25-26 жовтня 2010 року у Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки", м. Київ, яка містить матеріали щодо врахування інфляції у системі природокористування.

У доповіді розглянуті питання високої собівартості сільськогосподарської продукції та вартісної оцінки недоотриманої сільськогосподарської продукції через забруднення земельних ресурсів та зниження продуктивності ґрунту на одиницю сільськогосподарської площі. Зазначено, що при визначенні вартісної оцінки недоотриманої продукції через забруднення земельних ресурсів відсутня індексація оцінки за умови виникнення і утримання інфляційних процесів. Тому, автором доповіді, запропоновано механізм індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та за використання земельних, водних, лісових ресурсів та користування надрами.

Матеріали доповіді можна знайти у літературному джерелі: 

Савченко О.Ф. Врахування інфляції у системі природокористування // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Збірник матеріалів Двадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 25-26 листопада 2010 р. / Редкол.: П.Т. Каблук та ін. - К.: НМЦ „ІАЕ", 2010. - С. 256-258.

Д.е.н., професор Савченко О.Ф. приймав участь у Всеукраїнському конгресі вчених економістів-аграрників 16-17 жовтня 2012 року у Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки", м. Київ. за порядком денним „Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року”. Д.е.н., професором Савченко О.Ф. виносилися на обговорення питання щодо організації утворення пасовищ для тваринництва в Північному Приазов’ї.

Наукові зв’язки з ВНЗ. Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту підтримує тісні творчі та наукові зв’язки з аналогічними кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Київським національним торговельно-економічним університетом, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Тернопільським національним економічним університетом, Львівською комерційною академією, Державною академією статистики, обліку і аудиту, Донецьким національним університетом, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Київським національним університетом, Московським та Бєлгородським університетами споживчої кооперації Російської Федерації, Гомельським Університетом споживчої кооперації Білорусі, а також з консорціумом коледжів штату Масачуссетс (США), університетом "Париж - ХІІ" та Вищою школою наукових досліджень і торгового бізнесу (Франція), Університетом м. Нью-Касл (Велика Британія), коледжами та технікумами.

Студентська робота. Студенти спеціальності "Облік і аудит" систематично беруть участь у міжвузівських, міських та загальноуніверситетських конкурсах курсових, наукових, дипломних і магістерських робіт, олімпіадах фахового спрямування, виступають з доповідями на гуртках кафедри, наукових семінарах, конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ”  та інших ВУЗів, публікують наукові статті та тези у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, листи подяки.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» брали участь в стипендіальній програмі «Завтра. UA» Всеукраїнської благодійної організації  „Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива”, троє з учасників, а саме: Іванюк С.Ю. (наук. керівник – к.е.н. доц. Орищенко М.М.), Кабай В.О., Сіліхін Б.В. (наук. керівник – доц. Подольська В.О.) отримали стипендії.

На кафедрі щорічно відбувається засідання секцій в межах наукової студентської конференції за підсумками науково – дослідних робіт студентів за навчальний рік та проводиться конференція за результатами проходження бакалаврської, переддипломної та науково-дослідної практики. При кафедрі створено студентське професійне об’єднання: клуб "Бухгалтер", який організовує та проводить олімпіади з фахових дисциплін, зустрічі студентів з практичними працівниками, конкурси фахового спрямування, студентських стінних газет, КВК. 

Кафедрою систематично проводяться засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» (відповідальна - к.е.н., проф. Зима Г. І.), у якому беруть участь студенти 4-5 курсів, викладачі кафедри та практичні працівники.

При кафедрі створено та діє науковий студентський гурток, до роботи якого залучено близько 150 студентів:

 • "Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу" (науковий керівник: доц. Подольська В.О.)

В межах гуртку кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту систематично проводяться студентські конференції, круглі столи, публічні захисти курсових робіт, передзахисти дипломних робіт, готуються студентські наукові роботи, статті та доповіді, студенти залучаються до участі у кафедральних науково-дослідних темах.

Студентський науковий гурток "Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу" працює за наступною тематикою:

 • Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством.
 • Проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні.
 • Історія розвитку бухгалтерського обліку та напрями його удосконалення.
 • Сучасний стан і проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах.
 • Проблеми обліку і аудиту експортно–імпортних операцій підприємства.
 • Проблеми  обліку і контролю валютних операцій.
 • Стан, проблеми та перспективи удосконалення обліку і контролю амортизації необоротних активів.
 • Напрями удосконалення оцінки та обліку товарних запасів.
 • Облік і аудит в управлінні оборотними активами підприємства.
 • Сучасний стан і проблеми обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.
 • Проблеми оцінки та обліку нематеріальних активів.
 • Організація обліку та аудиту в умовах застосування інформаційних систем і технологій.
 • Проблеми обліку та контролю основних засобів.
 • Удосконалення обліку витрат в системі управлінського обліку.
 • Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики.
 • Проблеми оцінки в бухгалтерському обліку та її вплив на показники фінансової звітності.
 • Проблеми обліку та аудиту інвестиційної нерухомості.
 • Проблеми обліку та аудиту операцій з цінними паперами.
 • Облік і аудит фінансових результатів підприємства за національними та міжнародними стандартами.
 • Організаційно-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами.
 • Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства, напрями їх удосконалення.
 • Особливості організації і методики внутрішнього аудиту.
 • Удосконалення обліку і контролю готової продукції.
 • Проблеми фінансової звітності та використання її показників в управлінні підприємством.
 • Проблеми оцінки, обліку та аудиту фінансових інвестицій.
 • Облік капітальних інвестицій: сучасний стан і напрями удосконалення.
 • Удосконалення обліку та аудиту орендних операцій підприємства.
 • Особливості обліку і звітності бюджетних установ, напрями їх удосконалення.
 • Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності.
 • Особливості обліку та аудиту діяльності страхових компаній.
 • Проблеми обліку та аудиту реорганізації і ліквідації підприємства.
 • Проблеми обліку та контролю розрахунків за податками, напрями оптимізації оподаткування.
 • Роль обліку та контролю в управлінні грошовими потоками підприємства.
 • Проблеми обліку та аудиту власного капіталу підприємства.
 • Обліково-аналітичне  забезпечення управління дебіторською заборгованістю.
 • Проблеми обліку та звітності субєктів малого підприємництва.
 • Теоретичні та практичні аспекти обліку і аудиту кредиторської заборгованості.
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства.
 • Облік інтелектуального капіталу підприємства: проблеми теорії та практики.
 • Проблеми обліку і контролю в організаціях та підприємствах споживчої кооперації.
 • Особливості обліку довгострокових та поточних біологічних активів.
 • Проблеми обліку і аудиту природоохоронної діяльності підприємства.
 • Особливості обліку та аудиту операцій банку.
 • Облік і аудит резервів та забезпечень: проблеми теорії та практики.
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства.
 • Аналіз ділової активності підприємства.
 • Аналіз ефективності використання майна.
 • Аналіз платоспроможності, ліквідності балансу підприємства.
 • Аналіз показників діяльності кредитної спілки.
 • Аналіз самоокупності зовнішньо – економічної діяльності підприємства.
 • Порівняльний аналіз фінансового стану підприємств України та країн зарубіжжя.
 • Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.
 • Аналіз фінансового стану підприємства короткостроковій та довгостроковій перспективи.
 • Аналіз ефективності використання оборотних активів.
 • Формування прибутків і порядок його розподілу на підприємстві.
 • Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.
 • Аналіз майна підприємства і джерел його придбання.
 • Аналіз інвестицій в цінні папери.
 • Аналіз ризику інвестицій.
 • Аналіз беззбитковості діяльності.
 • Стратегічний аналіз передбачення банкрутства підприємства.
 • Оптимізація обсягу виробництва, прибутків та витрат в системі "директ - костинг".
 • Аналіз ефективності роздрібної торгівлі прирізних формах організації реалізації товарів. 
 • Аналіз показників діяльності банку.
 • Аналіз основних показників бухгалтерської звітності підприємств.
 • Аналіз власного капіталу підприємства.
 • Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. 
 • Організація економічного аналізу фінансових потреб підприємства.
 • Аналіз інвестиційної привабливості акціонерного товариства.
 • Аналіз розмежування і закріплення власної у споживчій кооперації.
 • Стратегічний аналіз впливу методу оцінки товарних запасів на фінансовий результат діяльності підприємства.
 • Аналіз методів оцінки товарних запасів.
 • Аналіз показників ефективності діяльності підприємства.
 • Аналіз стану фінансових взаємовідносин діяльності підприємств.
 • Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств.
 • Моделювання стратегічного розвитку підприємства.
 • Обґрунтування управлінських рішень в бізнесі на основі маржинального аналізу.
 • Аналіз ймовірності в запобіганні банкрутства підприємства.
 • Аналіз фінансової звітності та її використання для прийняття управлінських рішень.