кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Методичне забезпечення

          

 1. Університетська освіта
 2. Бухгалтерський облік
 3. Первинна бухгалтерська документація
 4. Фінансовий облік І, ІІ
 5. Облік у сфері торговельного бізнесу
 6. Облік і аудит
 7. Облік у банках
 8. Облік в бюджетних установах
 9. Аудит
 10. Аналіз господарської діяльності
 11. Фінансово-господарський контроль
 12. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 13. Інформаційні системи і технології в обліку та звітності
 14. Облік у зарубіжних країнах
 15. Управлінський облік
 16. Звітність підприємства
 17. Облік за міжнародними стандартами
 18. Облікова політика підприємства
 19. Стратегічний аналіз
 20. Організація бухгалтерського обліку
 21. Фінансовий аналіз
 22. Облік і звітність в оподаткуванні
 23. Проблеми бухгалтерського обліку
 24. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 25. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 26. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 27. Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства
 28. Екологічна економіка
 29. Дипломна робота

Університетська освіта

 1. Університетська освіта. навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) ПУЕТ/ Ю.А. Верига. – Полтава: ПУЕТ, 2012. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=584195
 2. Університетська освіта : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / Ю.А. Верига. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 100 с.
 3. Університетська освіта. Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=332
 4. Кулик В. А. Реформування системи бухгалтерської освіти в Україні в умовах інформатизації суспільства / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2017. - № 1. – С. 325–331.
 5. Кулик В. А. Образовательно–инновационные кластеры как эффективный способ трансформации высшего образования / Д. Шкодова-Пармова, В. А. Кулик. // Научный вестник ПУЭТ. – 2017. - № 2. – С. 325–331.
 6. Кулик В. А. Професія бухгалтер у постіндустріальній економіці / В. А. Кулик. //  Науково–теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 2(34). – С. 45-50.
 7. Кулик В. А. Трансформація професійних компетенцій відповідно до вимог інформаційного суспільства / В.А. Кулик. // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 16. -  С. 100–104.

Бухгалтерський облік 

 1. Бухгалтерський облік: Програма навчальної облікової практики та методичні рекомендації щодо виконання завдань в системі «Віртуальне підприємство» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, М.О. Любимов, М.М. Орищенко - Полтава: ПУЕТ, 2013. – 63  с.
 2. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар / Ю.А. Верига, Г.І. Зима– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.
 3. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, Н.В. Прохар - Полтава: ПУЕТ, 2013. – 35 с.
 4. Ночовна Ю.О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Бухгалтерський облік” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності „Облік і аудит”. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2009. – 123 с.
 5. Програма виробничого стажування (виробничої практики) для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. - Полтава: ПУЕТ, 2014. - 38 с.
 6. Бухгалтерський облік (загальна теорія): дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Ю.О. Ночовна - Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id.
 7. Бухгалтерський облік: дистанційний курс для студентів напряму підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування 6.030508 «Фінанси» та 6.030508 «Банківська справа»), 6.030508і «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування «Фінанси»), 6.030507 «Маркетинг» / Т.В. Гладких, В.Л. Вороніна, Н.О. Кулявець. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=179
 8. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій/ Верига Ю.А., Вороніна В.Л., Фірсова Н.В. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2014.
 9. Зима Г. І. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Спосіб доступу / Електронна бібліотека   Полтава : ПУЕТ, 2013
 10. Зима Г. І. Навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Спосіб доступу / Електронна бібліотека   Полтава : ПУЕТ, 2015 – 485 с.
 11. Зима Г. І. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів освітньо-професійного спрямування «Технологія харчування» та «Організація ресторанного господарства» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 9 с.
 12. Зима Г. І Робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів освітньо-професійного спрямування «Технологія харчування» та «Організація ресторанного господарства» спеціальності 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ] / Г. І. Зима, В. Л. Вороніна, Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. – 75 с.
 13. Кулик В.А. Зміна методології бухгалтерського обліку в електронному середовищі / В.А. Кулик // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас.] – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с. (С. 79-85).
 14. Кулик В. А. Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 5(61). – С. 161–168.
 15. Кулик В. А. Вплив е–бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку / В. А. Кулик, М. О. Любимов. //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 4. – С. 33–38.
 16. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 6. – С. 343–350.
 17. Кулик В. А. Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 11. – С. 390-400.

Первинна бухгалтерська документація

 1. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація [Електронний ресурс]: навч. – метод. посібник / В.Л. Вороніна, Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація: дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / В.Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1087.
 3. Кулик В.А. Приемы первичного наблюдения в системе методов бухгалтерского учета: трансформация в информационной экономике / В.А. Кулик // Икономиката на България и Европейския Съюз – Съвременни предизвикателства и подходи за решения: [колективна монография]. - София, 2015. – 481 с.
 4. Кулик В. А. Документування господарських операцій в електронному середовищі / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 3(59). – С. 325–331.
 5. Кулик В. А. Розрахунки готівкою в Інтернет–магазині: документальне оформлення та облік / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 4. – С. 325–331.

Фінансовий облік І, ІІ

 1. Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський; русско-украинско-англо-азебайджанский; English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian: навч. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, В. Л. Іщенко, Я.К. Алхасов, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, Н. О. Кулявець. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 368 с. 
 2. Бухгалтерський облік: програма навч. облік. практики та метод. рекомендації щодо виконання завдань у системі "Віртуальне підприємство" / Ю.А. Верига, М. О. Любимов, Ю. О. Ночовна, М. М. Орищенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 63 с.
 3. Бухгалтерський облік: навч. посібник. / [Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких, О.С. та ін.] / за ред. проф. Ю.А.Вериги. - [2-ге вид. перероб. і допов.]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. -  500 с.
 4. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, В. Л. Вороніна, Н. В. Фірсова. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 5. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи / Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна, Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 37 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 
 6. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, Н. В. Фірсова, В. Л. Вороніна. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 114 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. 
 7. Верига Ю. А. Бухгалтерский учет: учеб.- метод. пособие / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, А. И. Милька. – Полтава: ПУЭТ, 2013. – 199 с.
 8. Верига Ю. А. Звітність підприємства [Електронний ресурс]: навч. посібник / Ю.А. Верига, М. М. Орищенко, Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 9. Верига Ю. А. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб'єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків: коментар: практ. посібник / Ю. А. Верига, Г. I. Зима, Н. О. Кулявець. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 276 с.
 10. Верига Ю. А. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс]: монографія / за заг. ред. Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 11. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко.- К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 438 с.
 12. Губачова О. М. Фінансовий облік І: завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання /О. М. Губачова, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 34 с.
 13. Губачова О.М. Фінансовий облік І: дистанційний курс / О.М. Губачова, Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=728.
 14. Звітність підприємства: підручник / М. I. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко, Н.В. Прохар, Л. І. Лежненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
 15. Зима Г. I. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. I. Зима, Ю. М. Меншикова. – Полтава : ПУЕТ, 2012.
 16. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навч.- метод. посібник / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 359 с. 
 17. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с.
 18. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 359 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 19. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 20. Кулик В. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / В. А. Кулик. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 150 с.
 21. Програма навчальної облікової практики з дисципліни «Фінансовий облік» студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / [О.М. Губачова., Ю.О. Ночовна, В.Л. Вороніна]. - Полтава: ПУЕТ, 2012. – 61 с.
 22. Прохар Н. В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: монографія / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 257 с.
 23. Прохар Н.В. Фінансовий облік ІІ: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=755.
 24. Прохар Н. В. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 119 с. 
 25. Прохар Н. В. Фінансовий облік [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 26. Прохар Н. В. Фінансовий облік І та фінансовий облік ІІ [Елекронний ресурс]: ділова гра / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 27. Фінансовий облік І та Фінансовий облік ІІ: метод. рек. щодо виконання курсової роботи / Ю. А. Верига, Г. I. Зима, О. М. Губачова, [та ін.]. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 219 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 28. Фінансовий облік І: метод. рек і завдання для практ. занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ. / Ю. А. Верига, О. М. Губачова, Н. В. Прохар, В. Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 63 с.
 29. Фінансовий облік ІІ: метод. рек і завдання для практ. занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ. / Ю. А. Верига, О. М. Губачова, Н. В. Прохар, В. Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 67 с.
 30. Фінансовий облік І [Електронний ресурс]: метод. рек. / Ю. А. Верига, О. М. Губачова, Н. В. Прохар, В. Л. Вороніна. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 31. Фінансовий облік ІІ [Електронний ресурс]: метод. рек. / Ю. А. Верига, О. М. Губачова, Н.В. Прохар, В. Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 32. Кулик В. А. Облік та оподаткування операцій з електронними грошима в Україні / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2015. - № 2. – С. 143-149.

Облік у сфері торговельного бізнесу

 1. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар / Ю.А. Верига, Г.І Зима. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.
 2. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Облік у сфері торговельного бізнесу” студентами спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.О. Ночовна, В.А. Кулик - Полтава: ПУЕТ, 2012. – 171 с.
 3. Облік у сфері торговельного бізнесу: дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.

Облік і аудит

 1. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці [Текст] : навч. посібник / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
 2. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины „Аудит” студентами ППН „Менеджмент организаций” по КМСОУП. – Полтава: РИО ПУЭТ, 2011. –   139 с.
 3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб./ Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 4. Пшенична А.Ж. Аудит. Навч.посіб.2 –ге вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2011.- 315с.
 5. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / С.І. Мельник. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2011.
 6. Бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Верига Ю.А., Фірсова Н.В., Вороніна В.Л. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2011.
 7. Облік і аудит [Електронний ресурс] : програма комплексного державного екзамену та тести / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, О.В. Карпенко, С.I. Мельник, М.О. Виноградова, Г.О. Соболь, Ю.О. Ночовна, М.М. Зюкова, В.О. Подольська, Т.В. Гладких, О.В. Клименко, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар . – Полтава : ПУСКУ, 2010.
 8. Облік та аудит : робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавчо-комерційна діяльність» і 6.030510 «Товарознавство і експертиза в митній справі» за КМСОНП / М.М. Зюкова, В.Л. Вороніна. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2014
 9. Облік і аудит: навч.-метод. посіб. для самос­тійного вивчення дисципліни студен­тами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / В.А. Кулик, М.М. Зюкова. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2013
 10. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268
 11. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування  «Товарознавство та експертиза в митнійсправі» та 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавствоі комерційна діяльність». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268
 12. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268

Облік у банках

 1. Зюкова М.М. Облік в банках: Навч. посіб. за КМСОНП. - Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2011.- 182 с.
 2. Зюкова М.М. Облік в банках: Завдання для практичних занять та самостійної роботи студ. спец. Облік і аудит. - Полтава: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://194.44.39.212/action.php?kt.
 3. Облік в банках: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Дистанційний курс, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=310
 4. Зюкова М.М. Фінансовий облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за КМСОНП ПУЕТ для студентів напряму підготовки 6.030508. «Фінанси і кредит»програми професійного спрямування «Банківська справа». - Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2013.- 215 с.

Облік в бюджетних установах

 1. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах: Навчально-методичний посібник за КМСОНП / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І Мілька. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 317с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=396810
 2. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах [текст] : навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька, – Київ: «Центр учбової літератури», 2012. – 592 с. Навчальний посібник з Грифом МОН України (лист 1/11-12572 від 29.12.2011р.).
 3. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. Коментар [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець]. - [2-ге вид. перероб. та доп.] / К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 276с.
 4. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких, А.Ж. Пшенична, Н.О. Кулявець]. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 292с.Навчальний посібник з Грифом МОН України (лист 1/11-2261 від 20.02.2012р.)
 5. Облік у бюджетних установах: робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ( повного та скороченого терміну навчання) за КМСОНП ПУЕТ / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх [та ін.], 3-тє вид. зі змін. та допов. – Полтава : ПУЕ, 2014. – 85с.
 6. Облік у бюджетних установах. Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Дистанційний курс, Т.В. Гладких, 2012. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=151

Аудит

 1. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці [Текст] : навч. посібник / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
 2. Виноградова, М. О. Аудит [Текст] : навч. посібник / М. О. Виноградова, Л. I. Жидєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 654 с.
 3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб./ Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 4. Шимановська-Діанич Л.М. Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Л.М. Шимановська-Діанич, Є.А.Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 269 с.
 5. Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект / Ю.А. Верига, Є.А. Карпенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КірНТУ, 2011. – № 20. – С. 186-193. Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/365
 6. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Верига, М. Орищенко . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/388
 7. Виноградова М.О. Аудит: навч.-метод. посіб. В 2-х ч. / М.О. Виноградова. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – Ч. І. – 272 с. Спосіб доступу:http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=509285
 8. Виноградова М.О. Аудит: навч.-метод. посіб. В 2-х ч. / М.О. Виноградова. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – Ч. ІІ. – 177 с.
 9. Зюкова М.М. Аудит [Текст] + [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / М.М. Зюкова. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011 . – 139 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=510567.
 10. Пшенична А.Ж. Аудит. Навч.посіб.2 –ге вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2011.- 315с.
 11. Верига Ю.А. Аудит персоналу підприємства в компютерному середовищі / Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 4 (54). - 396с. - С.37-40. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/384
 12. Артюх О.В. Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності / О.В. Артюх // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Монографія / За заг. ред. професора О.М. Губачової. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 267-275. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1433

Аналіз господарської діяльності

 1. Подольська В.О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. рекомендації щодо написання курсової роботи / В.О.Подольська. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 54 с.
 2. Подольська В.О. Аналіз господарської діяльності: навч. - метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О. Подольська, М.М. Орищенко, Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 450 с.
 3. Подольська В.О. Фінансовий аналіз :Навч. посiбник / В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 488 с.
 4. Руденко, Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навч. посібник / Л.В. Руденко, В. О. Подольська, О. В. Яріш. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2000. – 422 с. 

Фінансово-господарський контроль

 1. Верига Ю.А. Словник нормативних термінів з фінансового контролю : навч. посіб. // Ю.А. Верига, Г.О. Соболь - Полтава : ПУЕТ, 2014. – 169 с.
 2. Верига Ю.А. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. [2-ге видання, перероб. і доп.]/ Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. – Полтава : РВВПУЕТ, 2016 .
 3. Верига Ю.А. Програма виробничої обліково-аналітичної бакалаврської практики для студ. ІV курсу  напряму підготовки 6.030509 та 6.030509і «Облік і аудит» / Ю.А.Верига, Н.В.Прохар, Г.О.Соболь. – Полтава: ПУЕТ. – 32 с.
 4. Верига Ю.А. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Полтава : РВВПУЕТ, 2010 . – 157 с. 
 5. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВПУЕТ, 2011. – 241с. + [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua.
 6. Соболь А.О. Финансово-хозяйственный контроль: дистанционный курс учебной дисциплины // А.О. Соболь. – [Электронный ресурс]. – Полтава :ПУЭТ, 2016.– Режим доступа: http://www2.el.puet.edu.ua.
 7. Соболь Г.О. Фінансово-господарський контроль: дистанційний курс навчальної дисципліни // Г.О. Соболь. – [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2016.– Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua.
 8. Фінансово-господарський контроль: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. – [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2010.– Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=351635.
 9. Соболь Г.О. Необхідність модифікації фінансового контролю у контексті екологізації суспільства / Г.О.Соболь //  Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 3 (59). – 2013. – С. 344–352.
 10. Соболь Г.О. Системність процедур фінансового контролю екологічних проектів / Г.О. Соболь // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 216 с. – С. 124–127.
 11. Соболь Г.О. Прояв асиметрії інформації у сфері фінансового контролю / Г.О.Соболь // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 250 – 258.
 12. Sobol A. Theeffectivenessofthefinancialcontrolandfactorsaffectingit / N.Sukhachova, I.Krachenko// “Ovidius” UniversityAnnals, EconomicSciencesseries – 2013. – Volume XIII, Issue 1. – P. 1490–1495.
 13. Соболь Г.О. Трансформація завдань фінансового контролю / Г.О. Соболь // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку : матеріали ІI Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада 2013 р., м. Полтава. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2013. – 227 с. – С. 41–42.
 14. Соболь Г.О. Принципи фінансового контролю як практичної діяльності / Г.О.Соболь // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали І Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2013 р., м. Мукачеве. – Мукачеве : Мукачівський державний університет. – 246 с. – С. 34 – 36.
 15. Соболь Г.О. Перспективи розвитку фінансового контролю в Україні / Г.О. Соболь, Л. О. Курусь // Фінансова стратегія економічного розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–6 жовтня 2013 р., м. Ялта. –  Полтава : ПУЕТ, 2013. – 273 с. – С. 196 – 199.
 16. Соболь Г.О. Ресурсне забезпечення ефективності фінансового контролю / Г.О. Соболь // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 травня 2013 р., м. Одеса / ред. кол.: С.О.Якубовський [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 180 с. – С. 33 – 35.
 17. Соболь Г.О.  Багатоаспектність ідентифікації ефективності фінансового контролю / Г.О.Соболь // Економіка в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку : матеріали міжн. наук.-практ. конф.,  10–11 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2013. – Ч. 2. – 148 с. – С. 118 – 120.
 18. Соболь Г.О. Фактори, що визначають ефективність фінансового контролю / Г.О.Соболь // Інтеграційні процеси розвитку економіки : матеріали XXV Міжн. наук.-практ. конф., 10-11 травня 2013 р., м. Львів. – Львів : Громадська організація «Львівська економічна фундація», 2013. – Ч. 2. – 140 с. – С. 118 – 120.

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

 1. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку [Текст] : монографія / М.М. Бенько  – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010 . – 336 с.
 2. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 3. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.

Інформаційні системи і технології в обліку та звітності

 1. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.- метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 2. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.

Облік у зарубіжних країнах

 1. Бондар М.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб./ М.І. Бондар, Ю.А.Верига, С.І.Мельник, Н.В.Хоменко; за заг. ред. Ю.А.Вериги. – К.” Центр учбової літератури”, 2013.- 216с.
 2. Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: Навчально-методичний посібник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 228с.
 3. Верига Ю.А., Мельник С.И., Хоменко Н.В. Учет  в зарубежных странах: учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения курса студентами направления полготовки «Учет и аудит», «Международная экономика». – Полтава: ПУЭТ, 2015. – 265с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: локальная сеть ПУЭТ.

Управлінський облік

 1. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія / О.В. Карпенко // – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005 р., - 341 с.  Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 2. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 3. Хоменко Н.В., Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига // – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 4. Карпенко О.В. Контроль потери экономической выгоды : задачи бухгалтеров –аналитиков / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко // ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ. Колективна монография. Болгария, София, „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches”. – c.379-386
 5. Карпенко О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами / О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. –333 с. – С. 203 – 210. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 6. Карпенко О.В. Экономический механизм управления коммерческой деятельностью организаций : монографія / О.В. Карпенко, О.М. Лебедев. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. –  181 с., 12 д.а.
 7. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський, русско-украинско-англо-азербайджанский, English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian, аzǝrbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscǝ [текст]: навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, О.В. Карпенко та ін.] К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 368с.
 8. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „ Центр учбової літератури”, 2012. – 296с.
 9. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 244 с. 
 10. Карпенко О.В Управлінський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» за КМСОНП ПУЕТ/ О.В.Карпенко, Н.В. Хоменко, Д.В. Карпенко. –  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – 245 с. – Режим доступу: ЕЧЗ ПУЕТ
 11. Управлінський облік [Електронний ресурс]:дистанційний курс для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»” / О.В. Карпенко – Полтава : ПУЕТ, 2017– Режим доступу : www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=643
 12. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством [Електрон. ресурс]: опорний конспект лекцiй / О.В. Карпенко, 2009.
 13. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050104 «Фінанси», 8.050104 «Фінанси». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009 - 90 c.
 14. Карпенко О.В. Вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Текст лекції з курсу “Управлінський облік” для студентів спеціальності 7.50106 “Облік і аудит”. – Полтава: ПКІ, 2000. – 30 с.
 15. Карпенко О.В. Управлінський облік в прийнятті рішень. Текст лекції для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 та 7.050104. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 25 с. 
 16. Карпенко О.В. Управлiнський облiк [Електронний ресурс]: установча консультацiя / О.В. Карпенко, 2009. – Заголовок з екрана. – Спосiб доступу: медіатека ПУЕТ.
 17. Карпенко О.В. Управленческий учет: рабочая тетрадь для студентов специальности 8.18010016 «Бизнес-администрирование» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.А. Кулявец // – Полтава: ПУЭТ, 2014. – 52с.
 18. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» / О.В. Карпенко, М.О. Любимов,  Д.В. Карпенко // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 95 с.
 19. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І. Самбурська // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 95 с.
 20. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 6.030509, 6.030509і «Облік і аудит» та спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І Самбурська // – Полтава : ПУЕТ, 2014. –10 с.
 21. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (ВОП-аналіз)» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.В. Карпенко // – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 13 с.
 22. Карпенко О. В. Програма навчальної дисципліни  для студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська  // РВВ ПУЕТ, 2013 – 10 с.
 23. Карпенко О. В. Робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська – Полтава : ПУЕТ, 2014. –73 с
 24. Карпенко О. В. Управлінський облік [Текст] : ділова гра на тему "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP-аналіз)" / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко, Н.I. Самбурська. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 14 с.
 25. Карпенко О. В. Управлінський облік : дистанційний курс для студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси»/ О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська, 2015 р. http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1081

Звітність підприємства 

 1. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.
 2. Звітність підприємств: навчальний посібник / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 500с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=691869
 3. Звітність підприємства Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 2015. Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар, Н.О. Кулявець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=953
 4. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 5. Верига Ю.А., Волошин А.М. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навч. посібник. 2-е вид., перероб. і доп. / за редак. проф. Ю.А. Вериги – К.: ПП «Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2008. – 472 с.
 6. Верига Ю.А. Звітність підприємств: опорний конспект лекцій / Ю.А. Верига. – Полтава, РВВ ПУСКУ, 2009. – 202 с.
 7. Метод. рек. щодо виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030509, „Облік і аудит” ПУЕТ / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Фірсова // – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 38 с.
 8. Звітність підприємства : робочий зошит для практичних та індивідуальних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар, А.І. Мілька. – Полтава: : ПУЕТ, 2017. – 128с.
 9. Кулик В. А. Критична оцінка нових форм фінансової звітності / Ю. О. Ночовна, В. А. Кулик. //   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К. : ПП «Рута», 2013. –  463 с.
 10. Левицька С.О. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами: [навчальний посібник] /С.О. Левицька, І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, І.В. Жураковська // . – Луцьк, РВВ Луцького НТУ, 2013. – 412 с.
 11. Ткаченко Н.М. Оновлена фінансова звітнсть в Україні: [навчально-практичний посібник ]. –К.: Алерта, 2015. – 66 с.

Облік за міжнародними стандартами

 1. Облік за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С.I Мельник, М.О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Облікова політика підприємства

 1. Облікова політика підприємства: навчальний посібник / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. – Київ, 2015. – 332 с. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2343
 2. Облікова політика підприємства : навч.-метод. посіб. для самос­тійного вивчення дисципліни студен­тами спеціальності 7.03050901 і 8.0305901 «Облік і аудит» за КМСОНП / В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна. – Пол­та­ва : ПУЕТ, 2013. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2589
 3. Облікова політика підприємства – Дистанційний курс.
 4. Кулик В.А. Організаційні аспекти розробки та застосування наказу про облікову політику / Ю.О. Ночовна, В.А. Кулик // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. (С. 104-114).
 5. Кулик В. А. Формування облікової політики підприємства щодо запасів / В. А. Кулик. // Науковий Вісник ПУЕТ. – 2012. – № 3(54). – С. 191–195.
 6. Кулик В. А. Проблеми формування облікової політики підприємств електронного бізнесу в Україні / Л. В. Чижевська, В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2015. - № 3. – С. 171-178.
 7. Кулик В. А. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства  / В. А. Кулик. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – № 20. – С. 127–132.
 8. Кулик В. А. Зміст та порядок складання Наказу про облікову політику та організацію обліку  / В. А. Кулик. // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – № 20. – С. 345–348.
 9. Кулик В. А. Нормативно–правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування  / В. А. Кулик. //  Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки. –2013. – № 34. – С. 15–20.
 10. Кулик В. А. Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства / Ю. О. Ночовна, В. А. Кулик. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 776. – С. 141–146.

Стратегічний аналіз

 1. Подольська В.О. Прогнозування можливого банкрутства підприємства : Текст лекції. – Полтава.: РВВ ПУСКУ, 2002. – 75 с.
 2. Подольська В.О. Стратегічний аналіз: навч. метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 208 с.
 3. Подольська В.О. Стратегічний аналіз:методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів спеціальності 8.03050901»Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 22 с.
 4. Подольська В.О. Стратегічний аналіз:методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 8.03050901»Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 56 с.
 5. Подольська В.О. Фiнансовий аналiз : Навч. посiбник / В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К.: Центр навчальної лiтератури , 2007.- 488 с.
 6. Редченко К.І. Стратегічний аналіз. Навч. пос../ К.І Редченко – Львів: Альтаїр, 2010. – 272 с.
 7. Руденко Л.В., Подольська В.О. Аналiз господарської дiяльностi: Електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс]  / Електронна  версiяРебрик I.- 2001

Організація бухгалтерського обліку 

 1. 1.  С. М. Деньга. Організація обліку: навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 7.03050901 і 8.03050901 “Облік і аудит” за КМСОНП ПУЕТ / С. М. Деньга. – Полтава ПУЕТ, 2014.-266 с. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=662092
 2. 2. С.М. Деньга, В.А. Кулик Організація обліку: Дистанційний курс для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 „Облік і аудит”, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=666

Фінансовий аналіз

 1. Верига Ю.А., Подольська В.О. Аналіз фінансового стану підприємства за фінансовою звітністю : Методичні рекомендації для практичних працівників./ Ю.А.Верига, В.О.Подольська. – Полтава.: РВВ ПУСКУ, 2004. – 55 с.
 2. Подольська В.О.  Фінансовий аналіз   робочий зошит для практичних та індивідуальних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ПУЕТ / В.О. Подольська. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 109 с.
 3. Подольська В.О.  Фінансовий аналіз  :завдання для  практичних занять студентів  спеціальності7.03050901, 8.03050901 “Облік і аудит” та МІПК за кредитно – модульною системою організації навчального процесу ПЕУТ/ В.О. Подольська..- Полтава: ПУЕТ, 2012. – 120 с.
 4. Подольська В.О. Прогнозування можливого банкрутства підприємства : Текст лекції. – Полтава.: РВВ ПУСКУ, 2002. – 75 с.
 5. Подольська В.О. Фiнансовий аналiз : Навч. посiбник / доц. В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К.: Центр навчальної лiтератури , 2007.- 488 с.
 6. Подольська В.О.Фінансовий аналіз: Навчальний комплекс./ В.О.Подольська, І.Ю. Тарасюк.  – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003.- 179 с.
 7. Руденко, Л.В.,Подольська, В.О. Аналiз господарської дiяльностi: Електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс]/ Електронна  версія Ребрик I.- 2001
 8. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб./ Ю. М.Тютюнник. - К. : Знання, 2012. - 815 с

Облік і звітність в оподаткуванні

 1. Прохар Н.В. Облік і звітність в оподаткуванні: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=773.
 2. Прохар Н. В. Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Кулик В. А. Створення онлайн–магазину: особливості обліку та оподаткування / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 5. – С. 325–331.

Проблеми бухгалтерського обліку

 1. Проблеми бухгалтерського обліку: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами програми професійного спрямування 7.050106 та 8.050106 „Облік і аудит” за КМСОНП ПУЕТ / Т.В. Гладких, Г.I. Зима, М.О. Любимов. – Полтава : ПУЕТ, 2013.-136с.
 2. Проблеми бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.В. Гладких, Г.I. Зима, М.О. Любимов . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012.

Облік зовнішньоекономічної діяльності 

 1. Орищенко М. М. Навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення дисципліни  студентів за напрямом 6.030509 та 6.030509і «Облік і аудит» [Електронний ресурс] / М. М. Орищенко, Н. І. Самбурська, 2015 р.
 2. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік. Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. Коментар [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець]. - [2-ге вид. перероб. та доп.]/ - К.: “Центр учбової літератури», 2012. - 239с.
 3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч.посіб./ Ю.А.Верига, В.Л.Іщенко, Т.В.Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 4. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М.М. Орищенко, О.В. Карпенко . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Управлінські інформаційнй системи в обліку, аналізі та аудиті

 1. Деньга С.М. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ/ С.М. Деньга. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 204 с. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=644551
 2. С.М. Деньга Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Дистанційний курс для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 „Облік і аудит”, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=664
 3. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навч. посібник / В.С. Рудницький, Т.В. Давидюк, С.М. Деньга, І.І. Стеців, З.Б. Живко.- К.: УБС НБУ, 2015.- 243 с.

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 1. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія / О.В. Карпенко // – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005 р., - 341 с.  Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 2. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 3. Хоменко Н.В., Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига // – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 4. Карпенко О.В. Контроль потери экономической выгоды : задачи бухгалтеров –аналитиков / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко // ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ. Колективна монография. Болгария, София, „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches”. – c.379-386
 5. Карпенко О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами / О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. –333 с. – С. 203 – 210. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 6. Карпенко О.В. Экономический механизм управления коммерческой деятельностью организаций : монографія / О.В. Карпенко, О.М. Лебедев. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. –  181 с., 12 д.а.
 7. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський, русско-украинско-англо-азербайджанский, English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian, аzǝrbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscǝ [текст]: навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, О.В. Карпенко та ін.] К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 368с.
 8. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „ Центр учбової літератури”, 2012. – 296с.
 9. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 244 с. 
 10. Карпенко О.В Управлінський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» за КМСОНП ПУЕТ/ О.В.Карпенко, Н.В. Хоменко, Д.В. Карпенко. –  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – 245 с. – Режим доступу: ЕЧЗ ПУЕТ
 11. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] : дистанційний курс для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування”/ О.В. Карпенко, Г.О. Соболь – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Режим доступу : http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=666
 12. Карпенко О. В. Управление эффективностью экологических проектов на основе информации бухгалтерского учета / О. В. Карпенко, А. О. Соболь // Дванадесета международна научна конференция на младите учени «Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес» : сборник с доклади, 11 ноември 2016 г., г. София. – София, Издателство на ВУЗФ «Св. Григорий Богослов»: 2016. – 837 с. – С. 243–252. + [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5456. (Власний внесок – 5 с.).
 13. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством [Електрон. ресурс]: опорний конспект лекцiй / О.В. Карпенко, 2009.
 14. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050104 «Фінанси», 8.050104 «Фінанси». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009 - 90 c.
 15. Карпенко О.В. Вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Текст лекції з курсу “Управлінський облік” для студентів спеціальності 7.50106 “Облік і аудит”. – Полтава: ПКІ, 2000. – 30 с.
 16. Карпенко О.В. Управлінський облік в прийнятті рішень. Текст лекції для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 та 7.050104. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 25 с. 
 17. Карпенко О.В. Управлiнський облiк [Електронний ресурс]: установча консультацiя / О.В. Карпенко, 2009. – Заголовок з екрана. – Спосiб доступу: медіатека ПУЕТ.
 18. Карпенко О.В. Управленческий учет: рабочая тетрадь для студентов специальности 8.18010016 «Бизнес-администрирование» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.А. Кулявец // – Полтава: ПУЭТ, 2014. – 52с.
 19. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» / О.В. Карпенко, М.О. Любимов,  Д.В. Карпенко // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 95 с.
 20. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І. Самбурська // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 95 с.
 21. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 6.030509, 6.030509і «Облік і аудит» та спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І Самбурська // – Полтава : ПУЕТ, 2014. –10 с.
 22. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (ВОП-аналіз)» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.В. Карпенко // – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 13 с.

Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства

 1. Зима Г. I. Робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів спеціальності для студентів за напрямом підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія» програми професійного спрямування «Технологія харчування» та факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу / Г. I. Зима, В. Л. Вороніна, Н. I. Самбурська, 2014 – 73 с.
 2. Ночовна Ю. О. Програма виробничого стажування (виробничої практики) для студентів І курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю. О. Ночовна, Н. І. Самбурська – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 38 с.
 3. Зима Г. I. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. I. Зима, Н. I. Самбурська. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. / Спосіб доступу : Електронна бібліотека http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=635060  – На укр. яз.
 4. Зима Г. I. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів освітньо-професійного спрямування «Технологія харчування» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Г. I. Зима, Н. I. Самбурська – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 9 с.
 5. Зима Г. I. Робоча навчальна програма для студентів за напрямом підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія» програми професійного спрямування «Технологія харчування» та факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу / Г. I. Зима, Н. I. Самбурська, 2013 – 42 с.
 6. Зима Г. І. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. І. Зима, І.Ю. Кравченко, Н.І. Самбурська – Полтава : ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПУЕТ», 2010./ Спосіб доступу : Електронна бібліотека http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=35060

Екологічна економіка 

 1. Савченко О.Ф. Екологічна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 426 с. – ІSВ № 978–966–184–174–0.
 2. Савченко О.Ф.  Екологічна економіка: навч. - метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7. 03050901, 8.03050901 „Облік і аудит” за КМСОНП ПУЕТ / О. Ф. Савченко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 389с.
 3. Савченко О.Ф.Економіка, організація і управління раціональним природокористуванням на мікрорівні. Монографія / О.Ф. Савченко – Полтава. РВВ ПУЕТ, 2011. – 236 с.
 4. Екологічна економіка: методичні рекомендації для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів / О.Ф. Савченко, О.В. Артюх, А.І. Мілька: .- Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 5. Екологічна економіка: Навчально-методичний посібник/ О.Ф. Савченко: .- Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.

Дипломна робота

 1. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи на отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра студентами спеціальністі 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»: 3 - тє вид. переробл. та допов. / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, Ю.О.Ночовна, Г.О.Соболь.- Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. – 80с.